Bismillahirrohmaanirrohiim

SEBAGIAN PARA ULAMA PEMBELA AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA'AH

SEBAHAGIAN PARA ULAMA PEMBELA AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA^AH 

MUFTI AL-SHAFI^IYYAH BI-MAKKATAL-MUKARRAMAH AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SHAYKH AL-SAYYID AHMAD ZAYNI DAHLAN (w. 1304 H). Beliau amat dibenci oleh puak al-Wahhabiyyah kerana penentangan beliau ke atas mereka sehingga beliau dituduh sebagai berfahaman Shi^ah Rafidiyyah. Tulisan beliau yang mendedahkan kesesatan al-Wahhabiyyah ialah Fitnatul-Wahhabiyyah (yang terkandung dalam kitabnya al-Futuhatul-Islamiyyah) dan al-Durarus-Sunniyyah fi al-Radd ^alal-Wahhabiyyah.

AL-SAYYID AL-SHARIF MUHAMMAD ABUL-HUDA IBN HASAN WADI IBN ^ALI IBN HAZAM AL-SAYYADI AL-RIFA^I AL-HUSAYNI (w. 1328 H) NAQIB AL-ASADATIL-ASHRAF DI ALEPPO. Beliau meninggalkan banyak penulisan yang sebahagiannya telah dicetak dan sebahagiannya lagi masih dalam bentuk manuskrip. Antara penulisan beliau ialah Qaladatul-Jawahir yang menyanggah Ibn Taymiyah al-Harrani.

AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SHAYKH MUHAMMAD ZAHID AL-KAWTHARI AL-HANAFI (w. 1371 H). Penentangan beliau ke atas fahaman sesat al-Wahhabiyyah dan rujukan utama mereka Ibn Taymiyah al-Harrani dapat dilihat dalam banyak tulisan beliau, antaranya kitab Muhiqqul-Taqawwul Fi Mas'alatit-Tawassul, Tahdhirul-Khalaf Min Makhazi Ad^iya'is-Salaf, Maqalatul-Kawthari, al-Ta^aqqubul-Hathith Li-Ma Yanfihi Ibn Taymiyah Minal-Hadith, al-Buhuth al-Wafiyyah Fi Mufradat Ibn Taymiyah & al-Ishqaq ^Ala Ahkamit-Talaq.

AL-HAFIZ AL-MUHADDITH AL-MUJTAHID ABUL-FIDA' AL-SHAYKH AL-SAYYID AHMAD IBN MUHAMMAD AL-SIDDIQ AL-GHUMARI (w. 1380 H). Beliau menyanggah kebatilan dan penyelewengan puak al-Wahhabiyyah dan Ibn Taymiyah dalam beberapa tulisannya, antaranya kitab Qat^ul-^Uruqil-Wurdiyyah, Hidayatus-Sughara, al-Qawlul-Jali dan Ihya'il-Maqbur. Beliau menggelarkan puak al-Wahhabiyyah sebagai puak al-Qarniyyah (Sang Tanduk Syaitan).

AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SHAYKH YUSUF IBN AHMAD AL-DIJWI AL-MISRI AL-AZHAR (w. 1365 H). Beliau menulis satu risalah yang menyanggah pembahagian tauhid uluhiyyah dan tauhid rububiyyah yang didakyahkan oleh puak al-Wahhabiyyah. Antara tulisan beliau yang menyanggah al-Wahhabiyyah ialah al-Maqalat.

^ALIM MAKKAH AL-^ALLAMAH AL-MUHADDITH AL-SHAYKH MUHAMMAD AL-^ARABI AL-TABBAN AL-MALIKI (w. 1390 h). Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Bara'atul-Ash^ariyyin Min ^Aqa'idil-Mukhalifin yang menyanggah Ibn Taymiyah al-Harrani imam puak al-Wahhabiyyah seperti beliau menegaskan kesepakatan atau ijmak ke atas aqidah bahawa Allah wujud tanpa tempat.

AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SHAYKH MUHAMMAD HASANAYN MAKHLUF AL-^ADAWI AL-MISRI WAKIL AL-JAMI^UL-AZHAR AL-SHARIF. Beliau adalah ayah kepada al-Shaykh Hasanayn Mufti Mesir. Al-Shaykh Muhammad Hasanayn menyanggah puak al-Wahhabiyyah dalam tulisan beliau yang berjudul Risalah fi Hukmit-Tawassul bil-Anbiya' wal-Awliya'.

AL-HAFIZ AL-MUHADDITH AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-FAQIH AL-LUGHAWI AL-ZAHID AL-WALI AL-SHAYKH ^ABDULLAH IBN MUHAMMAD AL-HARARI AL-^ABDARI AL-SHAYBI AL-HABASHI (w. 1429 H). Beliau amat digeruni oleh puak al-Wahhabiyyah dan golongan sesat yang lain kerana kelantangannya menentang dan menyanggah penyelewengan, penipuan dan kesesatan mereka dengan tulisan dan lisan. Beliau adalah orang pertama yang menyanggah kepalsuan dan penyelewengan tokoh al-Wahhabiyyah al-Mutamahdith Muhammad Nasirud-Din al-Albani melalui dua kitabnya; kitab Ta^aqqubul-Hathith dan kitab Nusrah Ta^aqqubil-Hathith. Bahkan, beliau banyak mentahzir kesesatan terutamanya kesesatan golongan Wahhabi dalam banyak tulisan dan ucapan beliau.

AL-MUSNID ABUL-ASHBAL AL-HABIB SALIM IBN HUSAYN IBN JINDAN AL-INDUNISI (w. 1389 H). Beliau menyanggah Ibn Taymiyah al-Harrani dalam kitabnya al-Khulasatul-Kafiyah fil-Asanidil-^Aliyah.

AL-MUFTI AL-^ALLAMAH SAMAHATUSH-SHAYKH ABDULLAH IBN IBRAHIM. Beliau berpesan agar menjauhi fahaman al-Wahhabiyyah dan tokoh-tokoh yang menjadi rujukan mereka seperti Ibn Taymiyah dan Ibnul-Qayyim al-Jawziyyah.

SHAYKHUL-HADITH MUSNIDUD-DUNYA MUHAMMAD YASIN IBN ^ISA AL-MAKKI (w. 1410 H).

AL-MUFTI AL-FAQIH AL-HABIB ^ALAWI IBN TAHIR AL-HADDAD AL-HADRAMI. Beliau telah pun mengeluarkan fatwa kesesatan puak al-Wahhabiyyah dalam kitab fatwa beliau Fatwa Mufti Kerajaan Johor Darul Takzim.

SHAYKHUL-ISLAM FI SALANUR (SELANGOR) AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SHAYKH TENGKU MAHMUD ZUHDI IBN TENGKU ^ABDUR-RAHMAN AL-FATANI. Beliau mengatakan bahawa Ibnul-Qayyim dan Ibn Taymiyah sesat seperti puak al-Wahhabiyyah kerana akidah mereka menyalahi akidah Ahlis-Sunnah wal-Jama^ah sebagaimana beliau sebut dalam kitab beliau Tazkiyatul-Anzar wa-Tasfiyatul-Afkar.

AL-^ALIMUL-^ALLAMAH AL-SAYYID MUHAMMAD FADLULLAH IBN MUHAMMAD IBN ^ABDULLAH AL-SUHAYMI. Beliau adalah pengasas Kuliyyah al-Attas di Johor Bahru dan Kuliyyah al-Firdaws di Singapura serta pernah menjadi mudir di Kuliyyah al-Lughah wad-Din di Pekan, Pahang. Al-Shaykh al-Sayyid Muhammad Fadlullah juga pernah berdebat tokoh al-Wahhabiyyah atau Kaum Muda Hassan Bandung.

AL-^ALLAMAH AL-SHAYKH ^ABDUL-QADIR IBN ^ABDUL-MUTTALIB AL-MANDILI AL-INDUNISI. Beliau mengarang kitab bagi menyanggah kesesatan al-Wahhabiyyah atau Kaum Muda dan membela Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah iaitu kitab al-Madhhab atau Tiada Haram Bermazhab dan kitab Sinaran Matahari.

AL-QADI ABU BAKR IBN HASAN AL-MUWARI. Beliau pernah menjawat sebagai kadi di Muar dan seorang yang sangat kuat mempertahankan pegangan umat Islam pada zamannya dari dakyah tokoh al-Wahhabiyyah atau Kaum Muda seperti Hasan Bandung dan Muhammad Tahir Jalalud-Din al-Minankabawi sehingga beliau menulis beberapa buah risalah atau kitab seperti Taman Persuraian Membatalkan Perkataan al-Shaykh Muhammad Tahir Jalalud-Din al-Mankabawi dan Taufan Yang Memalui Atas Huraian Haji Tahir al-Mankabawi.

AL-SHAYKH AL-KIYAHI MUHAMMAD SHAFI^I HAZAMI IBN MUHAMMAD SALIH RA'IDI AL-INDUNISI KETUA UMUM MAJLIS ULAMA INDONESIA DI JAKARTA PADA TAHUN 1990 - 2000 R. Beliau menyanggah puak al-Wahhabiyyah dalam kitab beliau yang berjudul Tawdihul-Adillah.

AL-SHAYKH AL-KIYAHI ^ALI MA^SUM AL-JUKJAWI. Beliau menyanggah Ibn Taymiyah al-Harrani melalui kitab beliau yang berjudul Hujjah Ahlis-Sunnah wal-Jama^ah.

AL-HABIB SHAYKH IBN AHMAD AL-MUSAWA AL-SAQQAF, PENASIHAT UMUM PERGURUAN TINGGI DAN PERGURUAN ISLAM AL-ZIYADAH, JAKARTA.

AL-HABIB ANIS IBN ^ALAWI AL-HABASHI

SHAYKHUNA AL-^ALIMUL-^ALLAMAH TUAN GURU HJ. ^ABDULLAH IBN TUAN GURU HJ. ^ABDUR-RAHMAN LUBUK TAPAH AL-KALANTANI. Beliau antara tuan-tuan guru pondok di Nusantara yang amat menentang al-Wahhabiyyah. Beliau telah mengijazahkan sanad himpunan hadis dalam kitab Subulus-Sa^adah (yang disusun oleh muridnya al-Akh Muhammad Zaydi al-Shah^alami al-Salanuri) kepada Abu Nur al-Dununiyy dengan ijazah ^ammah.


.

PALING DIMINATI

Back To Top