Bismillahirrohmaanirrohiim

Asy'ariyyah Sebagai Ahlis Sunnah wal Jama'ah : Golongan Terbesar dan Selamat

Al-Imam Abul-Hasan al-Ash^ari dan para pendokong atau pengikut beliau yang digelar al-Ash^ariyyun atau al-Asha^irah mempunyai jasa besar dalam membersihkan umat Islam dari kekotoran aqidah ahli bidaah seperti aqidah al-Mu^tazilah, al-Jahmiyyah, al-Mujassimah dan al-Mushabbihah. Bahkan, kebanyakan para pendokong, pemimpin ilmu Islam dan pembela Islam adalah dari kalangan al-Asha^irah, sedangkan golongan mempertikaikan mereka ini tidak pun mencapai separas buku lali mereka sejak berzaman sehingga kini dari segi ilmu, warak, taqwa dan jasa.

Antara ulama al-Asha^irah ialah daripada kalangan ulama hadis yang sampai ke tahap al-Hafiz yang menjadi pemimpin dalam ilmu hadis seperti al-Imam al-Hafiz al-Hujjah al-Faqih Shaykhul-Muhaddithin Abu Bakr al-Jurjani al-Isma^ili (penyusun al-Mustakhraj ^alal-Bukhari), al-Imam al-Kabir al-Hafiz al-Faqih al-Usuli Abu Bakr al-Bayhaqi, al-Hafiz Ibn ^Asakir (yang disifatkan sebagai tokoh yang utama daripada kalangan al-muhaddithin di Sham pada zamannya), Amirul-Mu’minin fil-Hadith al-Hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafiz Abu Nu^aym al-Asbahani, al-Hafiz al-Daraqutni, al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi, al-Hafiz al-Silafi, al-Hafiz al-Nawawi, al-Hafiz Ibn Daqiqil-^Id, al-Hafiz Qadil-Qudah Taqiyyud-Din al-Subki, al-Hafiz al-^Ala’i, al-Hafiz Zaynud-Din al-^Iraqi, al-Hafiz Waliyyud-Din al-^Iraqi, al-Hafiz al-Lughawi al-Sayyid Muhammad Murtada al-Zabidi, Muhaddith al-Diyaril-Maghbiyyah al-Hafiz al-Mujtahid al-Sayyid Ahmad ibn Siddiq al-Ghummari dan ramai lagi.

Selain itu, antara ulama al-Asha^irah lain yang amat berjasa kepada umat Islam ialah Mujaddid Kurun Keempat Hijriah al-Imam Abut-Tayyib Sahl ibn Muhammad, al-Shaykh Abu Muhammad al-Juwayni, al-Shaykh Abul-Ma^ali Imamul-Haramayn, al-Imam Abu Mansur ^Abdul-Qahir a l-Baghdadi, al-Ustadh Abul-Qasim al-Qushayri, al-Shaykh Abu Ishaq al-Shirazi, al-Imam Abu Bakr al-Baqillani, Shaykhul-Mutakallimin al-Imam Abu Bakr ibn Furak, al-^Arif biLlah al-Imam al-Sayyid ^Abdul-Qadir al-Jilani, al-^Arif biLlah al-Imam al-Sayyid Ahmad al-Rifa^i, Shaykhul-Islam wa-Sultanul-^Ulama’ al-^Izz ^Abdul-^Aziz ibn ^Abdis-Salam, al-^Arif biLlah, al-Imam al-Ghazali, Abul-Wafa’ Ibn Aqil al-Hanbali, Qadil-Qudah al-Damighi al-Hanafi, Abul-Walid al-Baji al-Maliki, al-Qadi ^Iyad, al-Imam Fakhrud-Din al-Razi, Abu ^Amr ibn al-Hajib al-Maliki, ^Ala’ud-Dun al-Baji, al-Shaykh Zakariyya al-Ansari, al-Shaykh Baha’ud-Din al-Rawwas al-Sufi, al-^Arif biLlah Qutubud-Da^wah wal-Irshad al-Habib al-Sayyid ^Abdullah ibn ^Alawi al-Haddad, Mufti al-Shafi^iyyah bi-Makkah al-Sayyid Ahmad Zayni Dahlan, Musnidil-Hind WaliyyuLlah al-Dihlawi, Mufti Misr al-Shaykh Muhammad ^Illish al-Maliki, Shaykhul-Jami^il-Azhar ^Abdullah al-Sharqawi, al-Shaykh Abul-Hasan al-Qawuqji, al-Shaykh Husayn al-Jisr al-Tarabulusi, al-Shaykh ^Abdul-Basit al-Fakhuri Mufti Bayrut, al-Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari, al-Shaykh Dawud ibn ^Abdullah al-Fatani, al-Shaykh Zaynul-^Abidin al-Fatani Ra’is ^Ulama’il-Hijaz al-Shaykh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, al-Shaykh al-Adib Wan Ahmad al-Fatani, al-Shaykh Muhammad Mukhtar ibn ^Utarid al-Buquri, Muhaddith al-Diyarish-Shamiyyah al-Akbar al-Shaykh al-Sharif Badrud-din al-Hasani, al-^Allamah al-Habib al-Sayyid ^Alawi ibn Tahir al-Haddad al-Hadrami Mufti Johor, al-Musnid al-Habib Abul-Ashbal Salim ibn Jindan al-Indunisi, al-^Alimul-^Allamah al-Sayyid ^Alawi ibn ^Abbas al-Maliki, al-Muhaddith al-Shaykh Muhammad ^Arabi al-Tabbani, Musnidud-Dunya Muhammad Yasin al-Fadani, al-^Alimul-^Allamah al-Shaykh Tuan Guru al-Haj ^Abdullah Lubuk Tapah al-Kalantani, Muhaddith al-Diyarish-Shamiyyah aw Khalifatish-Shaykh Badrud-Din al-Shaykh ^Abdullah al-Harari dan ramai lagi.

Selain itu, di kalangan al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah ada yang membela Islam dan umat Islam melalui kuasa pemerintahan seperti al-Sultanul-^Adil al-Mujahid Salahud-Din al-Ayyubi, al-Sultan Muzaffarud-Din Kukabri, al-Sultan Qalawun dan al-Sultan Muhammad al-Thani al-Fatih dan lain-lain lagi.

Sebenarnya, saya tidak bermaksud dengan senarai di atas untuk menjumlahkan kesemua al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah! Siapakah yang mampu menghitung semua bintang di langit atau siapakah yang tahu bilangan pasir di gurun melainkan Allah?!. Demikianlah betapa ramainya al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah… al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah adalah Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah golongan yang selamat!! Merekalah yang amat berjasa menyebarkan Islam ke seluruh dunia, di seluruh pelusuk benua dan kepulauan, di timur dan barat, di utara dan selatan sehingga majoriti umat Islam terdiri daripada al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah!

Namun hairan, di sana ada suara-suara janggal yang melempar pelbagai tuduhan dan kejian terhadap al-Asha^irah dan metode pengajian aqidah tauhid mereka. Suara-suara liar itu menuduh bahawa al-Asha^irah bukanlah Ahlus-Sunnah, bahkan ada yang mengkafirkan mereka atau menggolongkan mereka ke dalam puak al-Mu^attilah semata-mata menyerahkan makna nusus mutashabihat kepada Allah dan Rasulullah. Ada yang mendakwa bahawa metode pengajian tauhid secara ilmu kalam yang didokong oleh al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah (sifat 20 atau sifat 13) itu memundurkan umat Islam, tidak menggerunkan musuh Islam, dan menyusahkan, berbelit-belit, mengelirukan atau memeningkan kepala. Suara-suara pelik ini sebenarnya dimomokkan oleh golongan al-Wahhabiyyah yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafiyyah. Sedangkan, tokoh rujukan utama mereka sendiri Ibn Taymiyah al-Harrani telah mengiktiraf jasa al-Asha^irah dalam ilmu usulud-din dengan mensifatkan mereka sebagai para pembantu usulud-din (sila lihat Fatawa Ibn Taymiyah, juz. 4).

Bagaima mungkin majoriti umat Islam ini boleh dihukumkan sebagai kafir al-Mu^attilah (golongan yang menafikan sifat-sifat Allah atau menafikan kewujudan Allah) atau golongan sesat? Sedangkan Rasulullah sallaLlahu ^alayhi wa-sallam telah menyatakan bahawa kebanyakan umat baginda tidak tidak sesat dan inilah antara keistimewaan umat ini sebagaimana sabda baginda:

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة
Mafhumnya: “Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di atas suatu kesesatan” [Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dalam Sunan al-Tirmidhi, Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, al-Hakim dalam al-Mustadrak, Ahmad dalam Musnad Ahmad].

Menurut riwayat Ibn Majah ada suatu tambahan:

فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم
Mafhumnya: “Maka jika kamu melihat suatu perselisihan, maka kamu hendaklah bersama kumpulan yang paling besar”.

Hadis di atas disokong atau dikuatkan oleh hadis mawquf ke atas Abu Mas^ud al-Badri, iaitu:

وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة
Mafhumnya: “Dan kamu hendaklah bersama kumpulan kerana sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini di atas suatu kesesatan” [Diriwayatkan oleh Ibn Abi ^Asim dalam al-Sunnah. Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Muwafaqatul-Khabar al-Khabarberkata: “Isnadnya hasan”].

Hadis di atas juga disokong oleh hadis mawquf ke atas ^Abdullah ibn Mas^ud dan hadis ini thabit daripada beliau:

ما رءاه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رءاه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح
Mafhumnya: “Suatu yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai baik maka perkara itu baik di sisi Allah, dan suatu yang dipandang oleh orang-orang Islam sebagai buruk maka perkara itu buruk di sisi Allah” [Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad dan lihatKashful-Astar ^an Zawa’idil-Bazzar oleh al-Hafiz al-Haythami. Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam kitabnya Muwafaqatul-Khabar al-Khabarberkata: “(Hadis) ini mawquf hasan”].

Sesungguhnya pernyataan bahawa kebanyakan atau majoriti umat ini terpelihara dari kesesatan tidak menafikan hadis sahih ini, iaitu sabda Nabi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam:

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة
Mafhumnya: “Satu golongan daripada umatku sentiasa zahir di atas kebenaran sehingga Kiamat berlaku” [Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitabnya al-Mustadrak].

Sabdaan Nabi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam ini bermaksud bahawa di kalangan umat baginda ada segolongan yang berpegang teguh dengan agama Islam secara sempurna, dan ini tanpa ragu bahawa golongan yang berpegang teguh dengan agama secara sempurna adalah kaum minoriti. Meskipun begitu, hadis tersebut tidaklah bermaksud bahawa kebanyakan orang Islam dalam keadaan sesat dari sudut aqidah sehingga keluar dari agama Islam sebagaimana yang didakwa secara terang-terangan oleh puak al-Wahhabiyyah dan golongan yang seumpama mereka.
Selain itu, sabdaan Nabi sallaLahu ^alayhi wa-sallam itu juga mengisyaratkan kepada kita bahawa ilmu serta perjuangan Islam akan sentiasa berkesinambungan dari satu generasi ke satu generasi sedari zaman penurunan wahyu ketika hayat Nabi MuhammadsallaLlahu alayhi wa-sallam hingga hari terakhir yang dikehendaki Allah untuk umat Islam. Fitnah al-Wahhabiyyah ke atas Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah boleh dianggap sebagai satu usaha dakyah mereka untuk memutuskan kesinambungan kebenaran Islam sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis tersebut.

Allah taala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
Mafhumnya: “Wahai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui”. [Surah al-Ma’idah, ayat 54].

Al-Hafiz Ibn ^Asakir meriwayatkan dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muftari dan al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya al-Mustadrak sebab turun ayat di atas:

لما نزلت: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هم قومك يا أبا موسى) وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري. اهـ
Maksudnya: “Tatkala ayat {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} turun, lalu Rasulullah sallaLlahhu ^alayhi wa-sallam bersabda: “Mereka kaummu wahai Abu Musa”, dan Rasulullah sallaLlahhu ^alayhi wa-sallam menunjukkan dengan tangan baginda kepada Abu Musa al-Asha^ari”. Intaha.

Al-Hakim menghukumkan hadis di atas sebagai hadis sahih ^ala shart Muslim. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh al-Tabari dalam kitab tafsirnya, Ibn Abi Hatim, Ibn Sa^d dalam kitabnya al-Tabaqat al-Kubra dan al-Tabrani dalam kitab al-Mu^jamul-Kabir. Al-Hafiz al-Haythami berkata dalam kitabnya Mujma^uz-Zawa’id bahawa rijal hadis tersebut rijalus-sahih.

Al-Imam al-Qurtubi berkata dalam kitab tafsirnya: “Al-Qushayri berkata: “Maka para pengikut Abul-Hasan al-Ash^ari adalah sebahagian kaumnya kerana setiap tempat yang disandarkan di dalamnya oleh suatu kaum kepada seseorang nabi maka maksudnya ialah para pengikut”. Intaha.

Berkaitan dengan hadis yang semakna dengan hadis di atas iaitu dengan lafaz (هم قوم هذا) yang mafhumnya: “Mereka adalah kaum lelaki ini” sambil Nabi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam mengisyarat tangannya kepada Abu Musa al-Ash^ari, al-Hafiz Ibn ^Asakir berkata dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muftari: “Dan maklum dengan dalil-dalil akal dan bukti-bukti usul bahawa seorang pun daripada anak-anak Abu Musa tidak ada yang dapat menyanggah golongan sesat dan tidak ada yang dapat menolak kekeliruan golongan bid^ah dan sesat dengan hujah-hujah yang ampuh daripada kitab al-Quran dan al-Sunnah dan dengan dalil-dalil yang mantap daripada ijmak dan qiyas melainkan al-Imam Abul-Hasan al-Ash^ari radiyaLlahu ^anhu. Maka beliau telah berjihad melawan musuh-musuh kebenaran, menghentam mereka, memecahkan kata-kata mereka dan menghancurkan kesatuan mereka dengan hujah-hujah akal yang ampuh dan dalil-dalil sam^iyyah (al-Quran dan al-Sunnah) yang mantap”. Intaha.

Al-Hafiz Ibn ^Asakir menyebut di dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muftari bahawa al-Hafiz al-Bayhaqi berkata: “Dan itu oleh kerana ada kelebihan yang besar dan kedudukan yang mulia al-Imam Abul-Hasan al-Ash^ari radiyaLlahu ^unhu di dalamnya, maka beliau daripada kalangan Abu Musa dan anak-anaknya yang dikurniakan ilmu dan dianugerahkan kefahaman secara khusus daripada kalangan mereka dengan membela sunnah dan menghentam bidaah dengan menzahirkan hujah dan menyanggah kekeliruan”. Intaha.

Al-Imam al-Bukhari menyebut satu judul bab dalam kitabnya Sahih al-Bukhari:

باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم منّي وأنا منهم 
Maksudnya: “Bab Kedatangan al-Ash^ariyyun Dan Orang Yaman Dan Abu Musa Berkata Daripada Nabi SallaLlahu ^Alayhi Wa-Sallam: “Mereka Daripadaku Dan Aku Daripada Mereka””.

Tatkala ayat di atas diturunkan lalu sebaik sahaja selepas itu beberapa puak daripada kalangan al-Ash^ariyyun dan beberapa qabilah Yaman muncul. Sebenarnya al-Imam al-Bukhari telahpun meriwayatkan dalam kitabnya Sahih al-Bukhari daripada Abu Hurayrah radiyaLlahu ^anhu daripada Nabi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam bersabda:

أتاكم أهل اليمن هم أرقّ أفئدةً وألين قلوبًا الإيمان يمان والحكمة يمانية 
Mafhumnya: “Orang Yaman telah datang kepada kamu, mereka amat halus jiwa dan sangat lembut hatinya. Iman adalah Yaman dan hikmah adalah Yamaniyyah”.

Al-Imam al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitabnya Sahih al-Bukhari daripada ^Imran ibn al-Hasin bahawa Nabi telah didatangi oleh segolongan manusia daripada kalangan Bani Tamim, lalu baginda bersabda: (اقبلوا البشرى يا بني تميم) mafhumnya: “Terimalah berita gembira wahai bani Tamim!”. Kemudian, mereka berkata: “Engkau telah memberi berita gembira kepada kami, maka berikanlah kepada kami (habuan dunia) dua kali", lalu wajah baginda berubah - kerana dukacita ke atas mereka bagaimana mereka mengutamakan dunia -. Kemudian, baginda didatangi segolongan manusia daripada kalangan orang Yaman, lalu baginda bersabda: (يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم) mafhumnya: “Wahai orang Yaman! Terimalah berita gembIra kerana Bani Tamim belum menerimanya”. Kemudian, mereka berkata: “Sesungguhnya kami telah terima wahai RasulaLlah, kami datang kepadamu agar kami dapat mendalami agama dan supaya kami bertanya kepadamu tentang perkara yang pertama yang wujud", lalu baginda bersabda: (كان الله ولم يكن شيء غيره...) mafhumnya: “Allah ada (azali) dan sesuatu selain-Nya belum ada…”. Maksud hadis ini ialah Allah ada azali, dan suatu tempat pun tidak ada, suatu masa pun tidak ada, suatu arah pun tidak ada, suatu arasy pun tidak ada, suatu langit pun tidak ada, suatu benda pun tidak ada, gerakan pun tidak ada, suatu diam pun tidak ada, suatu gelap pun tidak ada, suatu cahaya pun tidak ada, suatu makhluk pun tidak ada, kemudian Allah mencipta tempat, masa, arah, arasy dan sekalian makhluk. Selepas penciptaan makhluk Allah sentiasa sebagaimana azali, iaitu Dia ada tanpa bagaimana, tanpa suatu tempat dan tanpa suatu arah.

Aqidah inilah yang dipelajari dan diajar oleh ratusan juta orang daripada kalangan orang Islam sama ada salaf dan khalaf di timur dan di barat, Hal ini disaksikan oleh realiti yang dapat dilihat dan disaksikan oleh pancaindera. Sudah cukup bagi menerang hakikat ini ialah keadaan para sahabat, tabi^in, para atba^ut-tabi^in (as-salafus-salih), sesiapa sahaja yang mengikut mereka dengan ihsan di atas aqidah ini. Antara yang mengikut mereka dengan ihsan ialah para ulama al-Ash^ariyyun atau disebut al-Asha^irah yang terdiri daripada kalangan ulama ahli hadis, ulama ahli kalam, ulama ahli tafsir, ulama ahli sufi, ulama ahli bahasa, ulama ahli sejarah, ulama ahli fiqh, ulama ahli tajdid, dan juga daripada kalangan pemerintah atau sultan. Mereka amat berjasa dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia termasuk rantau Nusantara ini. Bahkan, ilmu-ilmu Islam yang sampai kepada kita pada hari ini kebanyakannya adalah hasil jasa dan budi mereka dari kalangan para ulama al-Asha^irah. Oleh itu, kebanyakan ilmu Islam pada hari ini adalah melalui sanad ulama al-Asha^irah. Barangsiapa yang cuba menyisihkan ulama al-Asha^irah dari al-Firqatun-Najiyah (golongan selamat) Ahlis-Sunnah wal-Jama^ah, maka dia telah mencampakkan susur galur ilmu Islam. Hal ini akan menyebabkan generasi yang mendatang akan meragui dan mempertikaikan kesahihan ilmu Islam termasuk al-Quran dan al-Sunnah… Seterusnya generasi yang terkemudian akan melaknat generasi yang terdahulu.

Al-Hafiz Ibn ^Asakir telah meriwayatkan dalam kitab Tabyin Kadhibil-Muftari daripada Jabir, dia berkata: RasuluLlah sallaLlhu ^alayhi wa-sallam bersabda:

إذا لَعَنَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَن كَانَ عِندَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
Mafhumnya: “Apabila orang yang terkemudian daripada kalangan umat ini melaknat orang yang awal mereka, maka sesiapa yang ada ilmu hendaklah menzahirkan (iaitu membuktikan penyelewengan pelaknat dan kebenaran orang dilaknat) kerana sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu ketika itu seperti orang menyembunyikan wahyu yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad”. [Lafaz hadis di atas menurut riwayat al-Hafiz Ibn ^Asakir daripada al-Sulami].

Al-Imam Tajud-Din al-Subki dalam kitabnya Tabaqatush-Shafi^iyyatil-Kubra berkata: “Ketahuilah bahawa Abul-Hasan al-Ash^ari tidak membawa ajaran baru atau mazhab baru, beliau hanya menegaskan kembali mazhab salaf, menghidupkan ajaran-ajaran sahabat Rasulullah. Penyandaran nama kepadanya kerana beliau konsisten dalam berpegang teguh dengan ajaran salaf, hujah yang beliau pakai sebagai landasan kebenaran aqidahnya, juga tidak keluar dari perkara yang menjadi hujah para pendahulunya. Oleh itu, para pengikutnya kemudian digelar sebagi Ash^ariyyah. Abul-Hasan al-Ash^ari bukanlah orang yang pertama berbicara tentang Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah, para ulama sebelum beliau juga banyak berbicara tentang Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah. Beliau hanya lebih memperkuat ajaran salaf itu dengan hujah-hujah yang kuat. Bukankah penduduk kota Madinah banyak dinisbahkan kepada al-Imam Malik, dan pengikutnya disebut al-Maliki. Ini bukan bererti bahawa al-Imam Malik membawa ajaran baru yang sama sekali tidak ada pada para ulama sebelumnya, melainkan kerana al-Imam Malik menjelaskan ajaran-ajaran lama dengan penjelasan yang lebih terperinci dan sistematik… demikian juga yang dilakukan oleh Abul-Hasan al-Ash^ari”.

Al-Habib ^Abdullah ibn ^Alawi al-Haddad dalam kitab beliau Risalatul-Mu^awanah menegaskan: “...Kelompok yang benar adalah kelompok yang digelar sebagai Ash^ariyyah yang dinisbahkan kepada al-Shaykh Abul-Hasan al-Ash^ari rahimahuLlah. Sesungguhnya belaiu telah menyusun kaedah-kaedah aqidah Ahlul-Haqq dan mengatur dalil-dalil aqidah tersebut. Inilah juga aqidah yang disepakati oleh para sahabat dan orang selepas mereka dari kalangan tokoh terpilih tabi^in. Inilah aqidah Ahlul-Haqq pada setiap masa dan tempat. Inilah juga aqidah ahli tasawwuf (yang sejati) sebagaimana telah diceritakan oleh al-Imam Abul-Qasim al-Qushayri di awal kitabnya al-Risalah al-Qushayriyyah। Inilah al-hamduliLlah aqidah kami dan saudara-saudara kami dari kalangan para sayyid (para habib) al-Husayniyyin yang dikenali sebagai keluarga Abu ^Alawi, dan inilah juga aqidah para pendahulu kita dari sisi Rasulullah sehingga pada hari kita ini”. Kemudian di dalam kitabnya yang lain beliau melantunkan serangkap bait syair:

وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر
“Jadilah pengikut al-Ash^ari dalam aqidahmu, kerana ajarannya adalah sumber yang bersih dari kesesatan dan kekufuran”

Ibnu ^Abidin al-Hanafi berkata dalam kitabnya Hashiyah Raddil-Muhtar ^alad-Durril-Mukhtar: “Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah adalah al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah”.

Dalam kitab ^Uqud al-Almas al-Habib ^Abdullah al-^Aydarus al-Akbar berkata: “Aqidahku adalah aqidah Ash^ariyyah Hashimiyyah Shar^iyyah sebagaimana aqidah para ulama mazhab Shafi^i dan kaum Ahlus-Sunnah al-Sufiyyah”.

Bahkan, jauh sebelum mereka ini al-Imam al-^Izz ibn Abdus-Salam mengemukakan bahawa aqidah al-Ash^ariyyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Shafi^i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan tokoh-tokoh utama dalam mazhab Hanbali (Fudala’ul-Hanabilah). Hal yang dikemukakan oleh al-^Izz ibn Abdus-Salam ini disepakati oleh para ulama yang sezamannya, seperti Abu ^Amr ibn al-Hajib (pimpinan ulama Mazhab Maliki pada masanya), Jamalud-Din al-Hushayri pimpinan ulama Mazhab Hanafi pada masanya, juga disetujui oleh al-Imam Taqiyyud-Din al-Subki sebagaimana dinaqalkan oleh putera beliau al-Imam Tajud-Din al-Subki.

Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam bersabda:

وإنَّ هذه الملَّةَ ستفترِق علَى ثَلاَث وسبعين ثنتان وسبعونَ فى النارِ وواحدٌة فى الجَنة وهي الجَماعة رواه أبو داود
Maknanya: “…dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tujuh puluh dua di neraka dan hanya satu di syurga dan satu golongan ini ialah al-Jama^ah”. [Diriwayatkan oleh Abu Dawud]

Akal adalah shahid (saksi) yang membuktikan kebenaran syarak. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh para ulama tauhid atau ulama al-kalam (teologi). Yang mereka lakukan adalah tawfiq (pemaduan) antara kebenaran syarak dengan kebenaran hujah akal, dengan mengikuti jejak Nabi Ibrahim - seperti dikisahkan al-Quran - ketika berhujah berhujah dengan Raja Namrud dan kaumnya. Ketika itu baginda menundukkan mereka dengan dalil akal.

Fungsi akal dalam agama adalah sebagai saksi bagi kebenaran syarak bukan sebagai peletak dasar bagi agama itu sendiri. Berbeza dengan para ahli falsafah yang jika mereka berbicara tentang Allah, malaikat dan banyak perkara-perkara lain maka mereka hanya berdasarkan penalaran akal semata-mata. Mereka menjadikan akal sebagai dasar agama tanpa memandang ajaran yang dibawa oleh para nabi. Tuduhan golongan Mushabbihah (kaum yang sama sekali tidak memfungsikan akal dalam agama) terhadap Ahlus-Sunnah sebagai^Aqlaniyyun (kaum yang hanya mengutamakan akal) atau sebagai golongan Mu^tazilah atau Afrakhul-Mu^tazilah (anak didik Mu^tazilah) dengan alasan kerana lebih mendahulukan akal, adalah tuduhan yang salah alamat. Hal ini tidak ubah seperti kata pepatah Arab; “Qabihul-kalam silahul-li’am” (kata-kata yang buruk adalah senjata golongan yang hina). Secara ringkas namun padat, di sini bahasan tentang Ahlis-Sunnah wal-Jama^ah sebagai al-Firqatun-Najiyah (golongan yang selamat), asal-usul dan dasar-dasar ajaran mereka cuba diketengahkan.


PEMBAHASAN

Sejarah mencatat bahawa di kalangan umat Islam bermula dari abad-abad permulaan (iaitu sedari zaman Sayyidina Ali ibn Abi TalibradiyaLlahu ^anhu wa-karrama wajhah menjadi khalifah) sampai sekarang terdapat banyak firqah (golongan) dalam masalah aqidah yang di antara satu golongan dengan lainnya sangat berbeza bahkan saling bertentangan. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Bahkan dengan tegas, Rasulullah telah menjelaskan bahawa umatnya akan pecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semua ini tentunya dengan kehendak Allah dengan berbagai hikmah tersendiri, walaupun tidak kita ketahui secara pasti. Dia-lah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Namun Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam juga telah menjelaskan jalan selamat yang wajib kita tempuh agar tidak terjerumus dalam kesesatan; iaitu dengan mengikuti apa yang diyakini oleh al-Jama^ah; majoriti umat Islam. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada Rasul-Nya Muhammad sollaLlahu ^alayhi wa-sallam bahawa umat baginda tidak akan sesat selama mereka berpegang teguh dengan perkara yang disepakati oleh kebanyakan mereka. Allah tidak akan menyatukan mereka dalam kesesatan. Kesesatan akan menimpa mereka yang berlainan atau memisahkan diri dari keyakinan majoriti.

Majoriti umat Muhammad dari dulu sampai sekarang adalah Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam Usulul-I^tiqad (dasar-dasar aqidah); iaitu Usulul-Imanis-Sittah (dasar-dasar iman yang enam) yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Jibril:

الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه" رواه البخارِي ومسلم
Maknanya: “Iman adalah hendaklah engkau mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab- kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir serta qadar (ketentuan Allah); yang baik mahupun yang buruk”. [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim]

Perihal al-Jama^ah dan pengertiannya sebagai majoriti umat Muhammad yang tidak lain adalah Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah tersebut telah pun dijelaskan oleh Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam dalam sabdanya:

أوصيكم بِأصحابِي ثمَّ الذين يلونهم ثمَّ الّذين يلونهم" وفيه: "عَليْكم بِالجَماعة وَإِيِّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزمِ الْجَمَاعَةَ" رواه الترمذي وقَالَ حسن صحيح وصححه الحَاكم

Maknanya: “Aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian (mengikuti) orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian mengikuti yang datang setelah mereka". Dan termasuk rangkaian hadis ini: “Tetaplah bersama al-Jama^ah dan jauhilah perpecahan kerana syaitan akan menyertai orang yang bersendirian sedangkan dia lebih jauh dari dua orang. Maka barangsiapa menginginkan tempat lapang di syurga hendaklah ia berpegang teguh pada (keyakinan) al-Jama^ah”. [Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh al-Hakim].

Al-Jama^ah dalam hadis ini tidak boleh diertikan dengan orang yang selalu menjalankan solat dengan berjamaah, jemaah masjid tertentu atau dengan erti ulama hadis, kerana tidak sesuai dengan konteks pembicaraan hadis ini sendiri dan bertentangan dengan hadis-hadis lain. Konteks pembicaraan hadis ini jelas mengisyaratkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-Jama^ah adalah majoriti umat Muhammad dari segi kuantiti.

Pentafsiran ini diperkuatkan juga oleh hadis yang ditulis di awal pembahasan; iaitu
hadis riwayat Abu Dawud yang merupakan hadis sahih mashhur (diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh orang sahabat).
Hadis ini memberi kesaksian terhadap kebenaran majoriti umat Muhammad bukan kebenaran firqah-firqah yang menyeleweng. Jumlah pengikut firqah-firqah yang menyeleweng ini sangatlah sedikit berbanding pengikut Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah.

Selanjutnya di kalangan Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah dikenal istilah ulama salaf. Mereka adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah yang hidup pada tiga abad pertama hijriyyah sebagaimana sabda Nabi sollaLlahu ^alayhi wa-sallam:

خير القرون قَرنِي ثُم الذين يلونهم ثُم الذين يلونهم" رواه الترمذي
Maknanya: “Sebaik-baik kurun adalah kurunku kemudian kurun selepas mereka kemudian kurun selepas mereka”. [Diriwayatkan oleh al-Tirmidhi]

Pada masa ulama salaf ini, di sekitar tahun 260 H, bidaah Mu^tazilah, Khawarij, Mushabbihah dan lainnya dari kelompok-kelompok yang membuat fahaman baru mula tersebar. Kemudian dua imam agung; Abu al-Hasan al-Ash^ari (w. 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H) – semoga Allah meredai mereka berdua – datang dengan menjelaskan aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah yang diyakini para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan mengemukakan dalil-dalil naqli (nas-nas al-Quran dan al-Hadis) dan dalil-dalil ^aqli (hujah-hujah akal) disertai dengan bantahan-bantahan terhadap shubhat (sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan perkara yang sebenarnya) Mu^tazilah, Mushabbihah, Khawarij tersebut di atas dan ahli bidaah lain. Sehingga Ahlus-Sunnah disandarkan kepada dua imam besar ini. Mereka; Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah akhirnya dikenali dengan nama al-Ash^ariyyun (para pengikut al-Imam Abu al-Hasan Ash^ari) dan al-Maturidiyyun (para pengikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi). Hal ini tidak menafikan bahawa mereka adalah satu golongan iaitu al-Jama^ah. Ini kerana sebenarnya jalan yang dilalui oleh al-Ash^ari dan al-Maturidi dalam pokok aqidah adalah sama dan satu. Adapun perbezaan yang berlaku di antara mereka berdua hanya dalam sebahagian masalah furu^ (cabang) aqidah. Hal tersebut tidak menjadikan mereka berdua saling menyesatkan, serta tidak menjadikan mereka berdua terlucut dari ikatan golongan yang selamat (al-Firqatun-Najiyah).

Perbezaan antara al-Ash^ariyyah dan al-Maturidiyyah ini adalah sebagaimana perselisihan yang pernah berlaku di kalangan para sahabat nabi, seperti perselisihan dalam persoalan; adakah Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam melihat Allah ta^ala ketika peristiwa Mi^raj? Lalu sebahagian sahabat, seperti Ibn Mas^ud dan ^A’ishah mengatakan bahawa Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam tidak melihat Tuhannya ketika Mi^raj. Sedangkan Abdullah ibn ^Abbas mengatakan bahawa Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam melihat Allah dengan hatinya; iaitu Allah memberi kemampuan melihat kepada hati Nabi Muhammad sollaLlahu ^alayhi wa-sallam sehingga dapat melihat Allah. Meskipun demikian, al-Ash^ariyyah dan al-Maturidiyyah ini tetap sefahaman dan sehaluan dalam dasar-dasar aqidah.

Al-Hafiz Murtada al-Zabidi (w. 1205 H) berkata:

إذَا أطلق أهلُ السنة والجَماعة فالمراد بِهِم الأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ


Maksudnya: “Jika dikatakan Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah, maka yang dimaksudkan ialah al-Asha^irah dan al-Maturidiyyah”. [Ithafus-Sadatil-Muttaqin, juz. 2, hlm. 6]

Justeru, aqidah yang benar dan diyakini oleh para ulama salaf yang soleh adalah aqidah yang diyakini oleh al-Ash^ariyyah dan al-Maturidiyyah. Ini kerana sebenarnya kedua-dua golongan ini hanyalah meringkas dan menjelaskan aqidah yang diyakini oleh para nabi dan rasul serta para sahabat. Aqidah Ahlus-Ssunnah adalah aqidah yang diyakini oleh ratusan juta umat Islam, mereka adalah para pengikut mazhab Shafi^i, Maliki, Hanafi, serta orang-orang yang utama dari kalangan mazhab Hanbali (Fudala’ al-Hanabilah). Aqidah ini diajarkan di seluruh pondok Ahlus-Sunnah di negara kita, Malaysia. Dan al-Hamdulillah, aqidah ini juga diyakini oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh dunia seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, India, Pakistan, Mesir (terutama al-Azhar), negara-negara di daratan Sham (iaitu Syiria, Jordan, Lubnan dan Palestin), Maghribi, Yaman, Iraq, Turki, Daghestan, Chechnya, Afghanistan dan masih banyak lagi di negara-negara lain. Oleh itu, wajib ke atas kita untuk sentiasa penuh perhatian dan kesungguhan dalam mendalami aqidah al-Firqatun-Najiyah yang merupakan aqidah golongan majoriti.

Sesungguhnya ilmu aqidah adalah ilmu yang paling mulia lantaran ilmu ini menjelaskan asas atau dasar agama. Malah, al-Imam Abu Hanifah menamakan ilmu ini dengan al-Fiqhul-Akbar (kefahaman agama yang sangat besar). Oleh itu, mempelajari ilmu ini harus lebih didahului dan diutamakan dari mempelajari ilmu-ilmu lain. Setelah cukup mempelajari ilmu ini baru disusuli dengan ilmu-ilmu yang lain. Inilah metode yang diikuti para sahabat nabi dan ulama rabbaniyyun dari kalangan salaf mahupun khalaf dalam mempelajari agama ini. Tradisi seperti ini sudah pun ada sedari hayat Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn ^Umar dan Jundub:

كُـنـَّا مَعَ النَّبـِيِّ وَنـَحْنُ فِتــْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتــَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبـْلَ أَن نـَتـَعَلَّمَ الـْقُرْءَانَ, ثــُمَّ تـَعَلَّمْنَا الـْقُرْءَانَ فـَازْدَدْنـَا بِهِ إِيمَانــًا
Mafhumnya: "Kami pernah bersama Nabi salla`Llahu ^alayhi wa sallam ketika kami kanak-kanak. Ketika itu, kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari al-Quran, kemudian setelah kami mempelajari al-Quran maka bertambahlah iman kami dengan mempelajari al-Quran ". [Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hafiz al-Busiri].

Ilmu aqidah juga disebut dengan ilmu kalam. Hal ini lantaran banyaknya golongan yang menggunakan nama Islam tetapi menentang aqidah Islam yang sebenar dan banyaknya kalam (lawan cakap) dari setiap golongan untuk membela aqidah mereka yang sesat.

Tidak semua ilmu kalam itu tercela, sebagaimana dikatakan oleh golongan Mushabbihah (kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Bahkan, ilmu kalam terbagi menjadi dua bagian: ilmu kalam yang terpuji dan ilmu kalam yang tercela. Ilmu kalam yang kedua inilah yang menyalahi aqidah Islam kerana sengaja dikarang dan ditekuni oleh golongan-golongan yang sesat seperti Mu^tazilah, Mushabbihah (golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, sepeti kaum Wahhabiyyah) dan ahli bidaah lainnya. Adapun ilmu kalam yang terpuji ialah ilmu kalam yang dipelajari dan ditekuni oleh Ahlus-Sunah untuk membantah golongan yang sesat tersebut. Ilmu kalam yang dikatakan terpuji adalah kerana pada hakikatnya ilmu kalam Ahlus-Sunnah adalah taqrir dan penyajian prinsip-prinsip aqidah dalam formatnya yang sistematik dan argumentatik; dilengkapi dengan dalil-dalil naqli dan aqli.

Dasar-dasar ilmu kalam ini telah pun ada di kalangan para sahabat. Antara sahabat tersebut ialah Sayyidina ^Ali ibn Abi Talib dengan hujahnya yang kuat dapat mengalahkan golongan Khawarij dan Mu^tazilah juga dapat menyanggah dakwaan empat puluh orang Yahudi yang meyakini bahawa Allah adalah jism (benda). Demikian juga Sayyidina ^Abdullah ibn ^Abbas, al-Hasan ibn ^Ali ibn Abi Talib dan ^Abdullah ibn ^Umar juga menyanggah kaum Mu^tazilah. Selepas itu, ilmu kalam juga ditekuni oleh ulama di kalangan tabi^in; seperti al-Imam al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan ibn Muhamad ibn al-Hanafiyyah (cucu Sayyidina Ali ibn Abi Talib) dan al-Khalifah ^Umar ibn ^Abdul-^Aziz juga pernah membantah kaum Mu^tazilah. Kemudian juga para imam dari empat mazhab; al-Imam Shafi^i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad juga menekuni dan menguasai ilmu kalam ini. Sebagaimana dituturkan oleh al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi (w. 429 H) dalam kitabnya Usulud-Din, al-Hafiz Abu al-Qasim ibn ^Asakir (w. 571 H) dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muftari, al-Imam al-Zarkashi (w. 794 H) dalam kitab Tashniful-Masami^ dan al-^Allamah al-Bayyadi (w. 1098 H) dalam kitabnya Isharatul-Maram dan lain-lain.

Allah berfirman:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبْك
Maknanya: “Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosamu". [Surah Muhammad, ayat 19]

Ayat ini dengan sangat jelas mengisyaratkan keutamaan ilmu usul atau tauhid; iaitu dengan menyebut kalimah tauhid (la ilaha illallah) lebih dahulu dari pada perintah untuk beristighfar yang merupakanfuru^ (cabang) agama.

Ketika Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam ditanya tentang sebaik-baiknya perbuatan, lalu baginda menjawab:

"إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِه"
Mafhumnya: "Keimanan dengan Allah dan Rasul-Nya"

Oleh itu, sangat ramai ulama yang menulis kitab-kitab khusus mengenai penjelasan aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama^ah ini. Antara kita-kitab tersebut ialah seperti Risalah al-^Aqidah al-Tahawiyyahkarya al-Imam al-Salafi Abu Ja^far al-Tahawi (w. 321 H), kitab al-^Aqidah al-Nasafiyyah karangan al-Imam ^Umar al-Nasafi (w. 537 H),al-^Aqidah al-Murshidah karangan al-Imam Fakhrud-Din ibn ^Asakir (w. 630 H), al-^Aqidah al-Salahiyyah yang ditulis oleh al-Imam Muhammad ibn HibatiLlah al-Makki (w. 599 H); beliau menamakannya Hada’iqul-Fusul wa-Jawahirul-^Uqul, kemudian menghadiahkan karyanya ini kepada al-Sultan Salahud-Din al-Ayyubi (w. 589 H). Al-Sultan Salahud-Din sangat tertarik dengan kitab ini hingga beliau memerintahkan agar kitab ini diajarkan sampai kepada anak-anak kecil di madrasah-madrasah, yang akhirnya risalah aqidah tersebut dikenal dengan nama al-^Aqidah al-Salahiyyah. Al-Sultan Salahud-Din adalah seorang alim yang bermazhab Shafi^i, mempunyai perhatian khusus dalam menyebarkan al-^Aqidah al-Sunniyyah (aqidah Ahlus-Sunnah). Beliau memerintahkan para muazin untuk mengumandangkan al-^Aqidah a-Sunniyyah ini pada waktu tasbih (sebelum azan Subuh) pada setiap malam di Mesir, seluruh daratanSham (Syiria, Jordan, Palestin dan Lubnan), Mekah, Madinah, dan Yaman sebagaimana dikemukakan oleh al-Hafiz al-Suyuti (w. 911 H) dalam al-Wasa’il ila Musamaratil- Awa’il dan lainnya.

Sebagaimana banyak terdapat buku-buku yang telah dikarang dalam menjelaskan al-^Aqidah al-Sunniyyah dan sentiasa penulisan itu terus berlangsung. Kita memohon kepada Allah semoga kita meninggal dunia dengan membawa aqidah Ahlis-Sunnah wal- Jama^ah yang merupakan aqidah para nabi dan rasul Allah. Amin.


.

PALING DIMINATI

Back To Top