Bismillahirrohmaanirrohiim

Soal Jawab Manasik Haji dan Umroh (2)


Soal.
Kados pundi hukumipun pelaksanaan mbayar dam utawi qurban  kanti cara pasrah ingkang mekaten punika ?.

Jawab.
Pembayaran dam utawi qurban  kanti cara kasebat hukumipun shah.
Keterangan saking kitab :
 1. Al Hawasyil Madaniyah 2/271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      2.   Al Bajuri juz. II hal. 296.
Sampun lumampah dados pengadatan tumrap tiyang Jawi nalika wonten sederekipun ingkang bidal wonten ing tanah suci Makkah nderek titip supados dipun tumbasaken hewan korban wonten ing Makkah sekaliyan sak nyembelihipun, ing mangka piyambakipun wonten ing tanah Jawi. Ngaten menika kanti masrahaken arta dateng tiyang ingkang dipun pasrahi sak reginipun menda wonten ing Makkah. Sejanipun supados saget pikantuk ganjaranipun kurban ingkang tikel matikel kerana dipun sembelih wonten ing bumi haram Makkah, Nyatanipun para ulama ugi nerangaken shahipun cara ngaten menika, kados keterangan ing ngandap punika.
1. فـقـدصـرح أئـمـتـنا بـجـواز تـوكـيـل مـن حـل ذبـيـحـتـه في ذبـح الأضـحـيـة وصرحـوا بـجـواز تـوكـيـل في شراء الـنـعـم وذبـحـهـا أهـ
1     Para Imam kita nerangake wenange masrahake marang wong kang halal sembelihane kanggo nyembelih qurban. Lan uga para imam kita mertelakake wenange masrahake tuku khewan lan sak nyembelihe”
2.ولـه تـفـويـضهـا لـمسلـم  ممـيـز وان لـم يـوكـلـه فى الـذبـح  ولـو وكـل فى الـذبـح كـفت نـيـته عن نـيت الـوكـيل بـل لـو لـم يـعلم الـوكـيل  أنه مضح لـم يضر

2. “Lan wenang kanggone wong kang korban masrahake hewan korbane marang wong liya kang muslim tur tamyiz senajan ora masrahke nyembelihe, dene  umpama makilake nggone nyembelih iku ya cukup saka niyate wongkang dipasrahi korban, malah senajan upama ora ngerti sejatine wong kang korban iku ya ora papa “. (Al Bajuri juz. II hal. 296).
Kesimpulan.
Jama’ah haji tamattu’ ingkang kedah mbayar dam, praktekipun anggenipun ngleksanaaken kanti pasrah dateng ajir muqimin Makkah, kanti masrahaken arta real sak reginipun hewan ingkang kangge dam utawi kurban. Miturut keterangan ing ngajeng cara ngaten menika kalebet shah kanti akad wakalah utawi ijarah. Ngantos upami ajir mboten  mangertos kurban utawi da kangge sinten kemawon sampun cekap, sebab niyat menia cekap dening tiyang ingkang kurban utawi haji ingkang mbayar dam nalika masrahaen dateng wakil utawi ajir. Kasunyatan cara   ngaten punika mila sanget katah kelampah, amergi jama’ah haji mboten purun repot ngurusi dam utawi kurban.

19. Asal usulipun Thowaf dadi  manasik kang paling mbedani.
Masalah.
Manasik haji lan umrah menika kedadosan saking werni werni nusuk/ibadah ingkang sanget mligi, tegesipun anggenipun nindakaken inggih namung jalaran nindakaken haji utawi umrah, sae ingkang minangka rukun, wajib utawi sunnatipun. Kados dene ihram, talbiyah, wukuf, mabit , mbalang jumrah, sa’i. tahallul, kejawi thawaf. Sedaya manasik haji lan umrah namung mligi katindakaken dening tiyang ingkang nembe nindakakaken ibadah haji lan umrah, kejawi thawaf kalebet nusuk haji lan umrah ananging saget katindakaken dening tiyang ingkang mboten haji lan umrah. Mila ibadah menika sanget istimewa kabanding manasik sanesipun. Tentu ibadah menika wonten sejarahipun.

Soal.
 1. Kados pundi asal usulipun thawaf menika sahingga sanget benten kaliyan manasik sanesipun, saget katindakaken sakdengah wekdal, lan mboten mligi kangge tiyang nindakaken ingkang haji lan umrah ?
 2. Kados pundi fadlilahipun thawaf punika ?.
Jawab.
Thawaf punika asal usulipun amalipun para Malaikat nalika ngraos lepat dateng ngarsanipun  Allah, amrih saget pikantuk pangapuntenipun Allah mila lajeng sami thawaf ing Baitil Makmur. Kados keterangan ing kitab :
 1. Al Qiraa li Qaashidi Ummil Qura hal. 261.
 2. Mawa’idlul Ushfuriyah hal. 7.
عـن علي بن الـحسـيـن وقـد سـئـل عـن ابـتـداء الـطـواف فـقـال : لـمـا قـال  الله تـعـالى للـمـلا ئـكـة  { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا }و{قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ}ظـنـت الـمـلا ئـكـة  أن مـا قـالـوا رد عـلى ربـهـم فـلا ذوا بـالـعـرش وطافـوا بـه اشـفـاقـا مـن الـغـضـب عـلـيـهـم فـوضـع لـهـم الـبيـت الـمـعـمـور وطافـوا بـه ثـم بـعـث مـلا ئـكـة  , فـقـال : أبـنـوا لي بـيـتـا في ألأرض بـمـثـلـه , وأمـر الله تـعـالى أن يـطـوفـوا بـه كـمـايـطـوف أهـل الـسـمـاءبـالـبـيـت الـمعـمورأخـرجـهالـحـافظ أبـوالـفـرج
Di ceritakake saka Ali bin Husain, temanan wis ditakokake saka   mula bukane thawaf , Panjenengane jawab :
Nalikane Allah dawuh marang para Malaikat : “Sejatine Ingsun wis ndadekake Adam minangka khalifah ing bumi”, Malaikat munjuk atur : “Kenging menapa Paduka ndadosaken khalifah ing bumi tiyang ingkang bade damel risak wonten ing   bumi “.
Allah nuli ngendika : “ Ingsun luwih pirsa marang apa kang sira ora pada ngerti”.
Malaikat nduwe penyana yen ature ditolak dening
 Pangerane, mula pada ngrasa luput nuli pada thawaf ngubengi ‘arasy kerana pada wedi marang dukane Allah. Nuli dititahake Baitil Ma’mur kanggo para Malaikat , nuli Allah paring dawuh :
Pada mbanguna omah ana ing bumi kelawan padane Baitil Ma’mur kanggo Ingsun” .
Allah banjur perintah para Malaikat supaya pada thawaf ngubengi bangunan mau kaya dene penduduk langit pada thawaf ing Baitil Ma’mur. 
(HR. Al Hafidh Abul Faraj).
( Al Qiraa li Qaashidi Ummil Qura hal. 261 ).
Kados keterangan ingkang sami Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al ‘Ushfuri wonten ing kitab Mawa’idhul ‘Ushfuriyyah ngendikanipun,
كـمـا قـال تـعـالى { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ }فـخـافـت الْمَلائِكَة فطـافـوا حـول الـعـرش  سـبـع مـرات  فـتـجـاوز عـنـهـم فـأمـرهـم الله أن يـبـنـوا بـيـتـا عـلى وجـه ألأرض حـتى لـو أذنـب أولاد أدم فـيـطوفـون حـول الـبـيـت  سـبـع مـرات فـيـتـجـاوز عـنـهـم كـمـا تـجـاوز عـن  الْمَلائِكَة  ثـم نـزلـوا وبـنـوا عـلى ألأرض الــكـعـبـة .
Kaya dawuhe Allah Ta’ala :
2.“Lan elinga nalika Pangeranira paring dawuh marang para Malaikat, : “Saktemene Ingsun arep andadekake sawijineng khalifah ing nduwure bumi, Malaikat pada matur : “Kenging punapa Paduka ndadosaken khalifah ing bumi tiyang ingkang bade damel risak ing bumi lan mutahaken rah, ing mangka kula sedaya tansah sami maos tasbih kanti puji pengalembana Paduka lan tansah mahanucekaken dateng Paduka ?.
   Nuli Allah ngendika : “Saktemene Ingsun  pirsa marang apa wae kang sira ora pada ngerti”.
   Malaikat pada wedi, nuli pada mubeng ing kiwa tengene ‘Arasy ambal kaping pitu, nuli Allah paring pangapura marang para Malaikat, Allah banjur perintah supaya Malaikat pada mbangun omah ing nduwure bumi, sahingga nalika anak Adam pada nandang dosa nuli mada thawaf ngubengi omah kuwi  mau ambal kaping pitu, Allah bakal paring pangapura kaya olehe ngapura marang para Malaikat.
   Para Malaikat banjur pada tumurun lan mbangun Ka’bah ing bumi.(Mawa’idhul Ushfuriyah hal. 7).
Dados thawaf punika asalipun tindakipun para Malaikat ingkang sami rumaos lepat dateng Allah, kepingin pikantuk  pangapuntenipun Allah, sami thawaf ngubengi ‘Arays utawi miturut riwayat sanes Baitil Ma’mur. Lan Allah dawuh dateng para Malaikat supados mbangun Ka’bah kangge thawaf para anak putu Adam nalika lepat supados kaparingan pangapuntenipun Allah kados  para Malaikat wonten ing langit thawaf ing Baitil Ma’mur.
Thawaf kejawi minangka rukunipun haji lan umrah, ugi minangka pahurmatanipun Masjidil Haram kangge sinten kemawon ingkang mlebet ing Masjidil Haram sinaosa mboten nindakaken haji lan umrah .
Dene fadlilahipun, ing antawisipun kangge nggayuh maghfirahipun Allah kados kalih keterangan ing ngajeng, lan keterangan saking kitab :
 1. At Targhib wat Tarhib hal. 51.
 2. Al Matjarur Rabih hal.410-412.
 3. Al Qiraa li Qaashidi Ummil Qura hal. 35.
1... وأمـا طـوافـك  بـالـبـيـت بـعـد ذلك فـأنـك تـطوف ولاذنـب لك يـأتي ملـك حتى يـضـع يـديـه بـيـن كـتـفـيـك فـيـقـول اعـمــل فيـمـا
يـسـتـقـبـل فــقــد غـفـر لـك مـا مـضى ...
1.“…Ana dene thawafira ing Baitullah sak wise amal amal liyane, mangka sak temene sira thawaf kelawan tanpa dosa tumrap sira, lan Malaikat nekani ing sira sahengga nyelehake tangan lorone ing antarane welikat loro ira, lan pada ngendika : Terusna amal ira  , temenan wis diapura dosa dosa ira kang wis kepungkur“.
   (HR.Ath Thabrani lan Al Bazar).
(At Targhib wat Tarhib hal. 51).
Hadits    panjang menika   nerangaken fadlilahipun sedaya manasik haji, ing bab menika namung kanukil pungkasanipun hadits ingkang ngendikaaken fadlilahipun thawaf kemawon.
2.Hadits riwayat saking Abdullah bin Umar RA.  ingkang    panjang, ing akhiripun hadits Kanjeng Nabi ngendika  :
مـن طاف بـالـبـيـت لـم يـرفـع قـدمـا ولـم يـضـع قـدمـاالا كــتب الله لـه حـسـنـة , ويحـط عـنـه خـطيـئـة ورفـع  لـه درجـة .
“Sing sapa wonge thawaf ing Baitullah, ora ngangkat deweke , lan ora nyelehake deweke ing delamakan lorone kejaba Allah mesti nyatet kebagusan kanggo deweke, lan nglebur keluputane lan Allah ngangkat derajate “.
   (HR.Ibnu Hibban lan Ibnu Huzaimah).
   ( Al Matjarur Rabih hal.410 ).
 عـن ابـن عـبـاس رضي الله عـنـهمـاقـال قـال رسـول الله صـلى الله علـيـه  وسـلـم  : يــنـزل الله كل يـوم  على حجـاج بـيـتـه الـحـرام عـشـريـن ومـيئـة رحمـة  سـتـيـن للـطـائـفـيـن  وأربـعـيـن  للـمـصـلـيـن  و عـشـريـن للـنـاظـريـن 
Hadits riwayat saking Ibnu Abbas Radliyallahu ‘anhuma. Deweke ngendika, Kanjeng Rasulullah  Sallallahu’alaihi wa sallam dawuh :
“Saben dina Allah nurunake 120 rahmat kanggo para jama’ah haji ing Baitil Haram, 60 rahmat kanggo wong ang pada thawaf, 40 rahmat kanggo wong kang pada shalat, lan 20 rahmat kanggo wong kang pada ningali marang Baitullah “.(HR.Al Baihaqi)  
( Al Matjarur Rabih hal.411).
Hadits ingkang sanget panjang akhiripun hadits nerangaken fadlilahipun thawaf, saking Shahabat Abi Hurairah RA. ngendika :
أنـه سـمـع رسـول الله صـلى الله علـيـه  وسـلـم    يـقـول : مـن طاف بـالـبـيـت سـبـعـا ولا يـتـكـلـم الا بـسـبـحـان الله  والحـمـد لله  ولا الـه الا الله والله أكــبـر ولا حـول ولا قـوة الا بـالله مـحـيـت عـنـه عـشـر سـيـأت وكـتـب  لــه عـشــر حـسـنـات ورفــع لـه عـشــر درجــات
“Abi Hurairah RA. krungu Kanjeng Rasulullah  Sallallahu’alaihi wa sallam dawuh :
Sing sapa wonge thawaf ing Baitullah kelawan ambal kaping 7, lan ora guneman kejaba maca :
 سبحان الله  والحمـدلله ولا الـه الا الله والله أكــبر ولا حـول ولا قـوة الا بـالله
“Mangka Allah bakal nglebur sepuluh kaelekan lan nyatet sepuluh kebagusan lan ngangkat sepuluh derajat kamulyan”.(HR.Ibnu Majah ).
( Al Matjarur Rabih hal.412 ).
3.عـن ابـن عمر  رضي الله عـنـهما عن الـنبي صلى الله علـيه وسلـم قال{..واذا قـضى أخرطواف بـالـبيـت خرج مـنذنـوبـه كـيـوم ولـدتـه أمه}
3. Hadits riwayat saking Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhuma saking Kanjeng Nabi Sallallahu’alaihi wa sallam ngendika :”…… Nalika swijine wong wis nekani akhir thawafe ing Baitullah mangka deweke metu sangka dosane kaya dinane ibune nglahirake deweke”.
       (HR.Ibnu Hibban ).
       (Al Qiraa li Qaashidi Ummil Qura hal. 35).
Kesimpulan.
Thawaf satunggaling ibadah ingkang sanget khusus namung saget katindakaken wonten ing Masjidil Haram mboten saget ing papan sanes. Thawaf kalebet salah satunggaling rukun saking haji lan umrah,   Satunggaling manasik haji ingkang saget dipun pisah minangka ibadah ingkang ndewe, saget katindakaken sakdengah wekdal ingkang mboten wonten sambetipun kaliyan haji lan umrah. Dene manasik sanesipun namung mligi katindakaken nalika haji utawi umrah.
Kautaman lan fadlilahipun thawaf katah lan agung sanget, antawisipun kangge nggayuh maghfirah, derajat kamulyan lan kasaenan saking ngarsa dalem Allah. Kados katah keterangan saking hadits dawuh dalem Kanjeng Nabi Sallallahu’alaihi wa sallam.

20. Mitos  Hajar Aswad.
Masalah.
Saben saben Jama’ah haji tentu anggadahi pepinginan saget ngusap utawi nucup Hajar Aswad, ngantos dipun rencangi rekaos amergi desekan dipun tempuh, amrih saget ngusap lan nucup Hajar Aswad, wonten ingkang namung cekap kangge kemareman lan kebanggaan, saget crios dateng tiyang sanes menawi saget hasil ngusap lan nucup Hajar Aswad. Ing mangka tumandang ngibadah, langkung langkung kedah kanti lampah awrat lan rekaos, eman sanget menawi mboten dipun dasari kawruh lan ilmi sahingga mboten mangertos jluntrungipun namung sekedar kangge kemareman, menapa malih namung kangge kebanggaan. Jalaran mila mboten sekedik tiyang ingkang namung kanti tujuan ngaten menika, mboten mangertos tuntunanipun amal  ingkang katindakaken.

Soal.
Menapa estunipun Hajar Aswad punika?
Lan  kados pundi hukum lan fadlilahipun ngusap utawi nucup Hajar Aswad punika ?.
Jawab.
Hajar Aswad, miturut tembungipun artosipun sela cemeng, dene ing bab menika ingkang dipun maksud Hajar Aswad punika sela ingkang wonten ing Ka’bah arah rukun utawi pojok kidul wetan ingkang dados papan kawitanipun thawaf,  ingkang inggilipun 3 dzira’ kirang 7 nyari (Kirang langkung 1.5 M) saking ngandap. Hajar aswad punika sela asal saking swarga ingkang warna asalipun petak. 
Keterangan saking kitab :
 1. Syarhul Idlah hal. 242.
 2. Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 292.
.1 وهـو في الـركـن الـذي يـلي بـاب الـبـيـت مـن جـانـب الـمـشـرق ويـسـمى ركـن ألأسـود , وارتـفـاع الـحجـر ألأسـود مـن ألأرض ثـلاثـة أذرع الا سـبـع أصـابع .

1.“Hajar Aswad iku watu kang ana ing pojoke Ka’bah, sisihe lawang Ka’bah saking arah wetan. Pojok iki diarani Ruknul Aswad, (pojok ireng). Dene duwure Hajar Aswad saka bumi iku telung dzira, kurang pitung nyari”.      (Syarhul Idlah hal. 242).

2. عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم       الجامع الصحيح للترمذي

2. Hadits riwayat saking Ibnu Abbas Radliyallahu ‘anhuma. Deweke ngendika, Kanjeng Rasulullah  Sallallahu’alaihi wa sallam dawuh :
Hajar Aswad iku watu kang tumurun saka swarga, rupa asale banget putihe, luwih putih katimbang poan, nanging dadi ireng sebab lupute bani Adam”.
            (HR.At Turmudzi).
3.وعـنـه أن الـنبي صلى الله علـيه وسـلـم قـال: الحجـرألأسود مـن الجنـة 
3.  Hadits riwayat saking Ibnu Abbas Radliyallahu ‘anhuma. Saktemene Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam wis  ngendika, “Hajar Aswad iku watu   saka swarga”.      (HR.An Nasa’i).
      ( Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 292 ).
Dene hukumipun ngusap utawi nucup Hajar Aswad punika Sunnat kerana nderek dateng tindak dalem Kanjeng Nabi  
Sallallahu’alaihi wa sallam.
Kados keterangan saking kitab :
1.  Al Idlah hal. 206.
2. Al Mughni hal. 199-200 .
3. Busyral karim juz.2 hal.98.
4. Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 280.
1.ويـسـتـحـب  أن يـسـتـقـبـل الـحجر ألأسـود بـوجـهـه ويـدنـو مـنـه بـشـرط أن لا يـؤذي أحـدا بـالـمـزاحـمـة فـيـسـتـلـمـه  ثـم يـقـبـلـه مـن غـيـر صـوت يـظـهـر مـن الـقـبـلـة  ويـسـجـد عـلـيـه ويـكـرر الـتـقـبـيـل والـسـجـود  عـلـيـه
“Disunnatake madep marang Hajar Aswad kelawan rahine, nuli nyerak, kanti syarat ora nglarakake wong liya sebab desekan,  banjur ngusap lan nucup ing Hajar Aswad kanti tanpa nyuwara kang cetha saka anggone nucup. Lan sujud marang Hajar Aswad. Nuli mbaleni nucup lan sujud marang Hajar Aswad ambal kaping telu”.(Al Idlah hal. 206).
2.يـسـن اسـتـلا م الـحجر ألأسـود ثـم تـقـبـيـلـه مـن غـيـر صـوت
 والـسـجـد عـلـيـه بـوضـع الـجـبـهـة , فـأن لـم يـسـتطـع اقـتـصـرعـلى الأ ستـلا م بـالـيـد ثـم يـقـبـلـهـاو فـأن تـعـذر ذلك أسـتـحـب أن يـسـتـلـم بـعـصـا أو نـحـوهـا ويـقـبـل مـا اسـتـلـم بـه فـأن لـم يـسـتـطـع أشـار الـيـه  ويـسـتـحـب ذلك في كـل طـوفـة  ولا يـشـيـر بـالـفـام الى التـقـبـيـل.

2.“Disunnatake  ngusap lan nucup marang Hajar Aswad kanti tanpa nyuwara , nuli sujud marang Hajar Aswad kelawan nyelehake bathuke, yen orang bisa mangka ngalap cukup kanti ngusap kelawan tangane nuli dicucup tangane, yen ngono ya kangelan disunatake ngusap kelawan tongkat, utawa sepadane nuli nucup marang apa kang bisa nggepok Hajar Aswad mau. Menawa ora kuasa mangka isyaraha marang Hajar Aswad. Mengkono mau disunnatake saben saben sak ubengan, lan ora perlu isyarah kelawan cangkeme marang nucup Hajar Aswad.(Al Mughni hal. 199-200)
3.ومـن ســنـنـه الـمـشـي فـيـه واسـتلام الـحـجـر و تـقـبـيـلـه ويـخـفـفـهـا بحـيـث لا يـظـهـر لـهـا صـوت فـأن ظـهـر كـره ووضـع الـجـبـهـة علـيـه للأ تبـاع  في الـثـلا ثـة ويـسـن تـكـرار كـل مـنـهـا ثـلا
ثـا في كـل طـوفـة 

 1. “Lan setengah saking sunnat sunnate thawaf,iku mlaku ing sak jerone thawaf, ngusap lan nucup Hajar Aswad, lan supaya ngenthengake anggone nucup kelawan sekira ora nyuwara saka nggone nucup. Menawa nganti nyuwara mangka malah dadi makruh hukume. Lan nyelehake bathuke marang Hajar Aswad, mengkono iku kerana ittiba’ nderek tindake Kanjeng Nabi ing perkara telu mau, lan disunnatake uga mbaleni siji sijine kelawan kaping telu ing saben saben ubengan”.
      (Busyral karim juz.2 hal.98).
4. تـقـبـيـل الـحجر و أ ستـلا مـه  الـركــن  الـيـمـاني مـن سـنـن الـحـج  لمـن قــدر علـيـه  ومـن لـم يـقـدر اسـتـلـمـه  على ما سيأتي فى كـيـفـيـة الأســتـلا م , وانـمـا جمــع فـيــه بـيـن الـتـقـبـيـل وألأ ستـلا م دون الـركــن  الـيـمـاني لأجـتـمـاع الـفـضـيـلـتـيـن

“Nucup Hajar Aswad lan ngusap rukun yamani iku kalebu saka sunnate haji tumrape wong kang kuasa nindakake, dene kanggone wong kang ora kongang cukup ngusap Hajar Aswad miturut cara kang bakal diterangake mburi, Dene nggone dikumpulake antarane nucup lan ngusap   Hajar Aswad ora rukun yamani, iku kerana  kumpule kautamane karone taqbil lan istilam.   
      (Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 280).
Dene dawuh hadits lan fadlilahipun taqbil lan istilam katutur ing ngandap punika. Hadits dawuh lan tindak dalem Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam lan para shahabatipun katah sanget ingkang ngendikakaken bab menika, pramila tumrap kita nindakaken taqbil lan istilam kanti niyat itba’ Nabi lan para shahabatipun. Hadits kiasebat antawisipun :
عـن ابـن عمر  رضي الله عـنـهمـا قـال : اسـتـقـبـل  الـنبي صلى الله علـيه وسلـم يـعـنى الـحـجـرفـاسـتـلـمـه ثـم  وضـع شـفـتـيـه علـيـه طـويـلا يـبـكي , فـالـتـفـت فـاذا هـو بعـمـر
 بـن الـخـطاب يـبـكي, فـقـال : يـا عـمـر هـاهـنـا تـسـكـب الـعـبـرات

Diriwayatake saka Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhuma, Panjenengane ngendika :  Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam madep marang Hajar Aswad banjur ngusap Hajar Aswad, nuli lati lorone di tempelake Hajar Aswad sak wetara suwe kanti muwun, banjur Kanjeng Nabi  noleh, dumadakan   Umar bin Khaththab ana ing mburine uga nangis, Kanjeng Nabi nuli ngendika : “He Umar ! ing kene iki banyu luh disuntak”.  (HR. Imam Syafi’i). (Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 281).
Riwayat sanes ngendikaaken tindakipun kanjeng Nabi nalika rawuh ing Makkah tentu ngawiti kanti taqbil lan istilam dateng Hajar Aswad. Kados riwayat dening Imam Bukhari lan Muslim ngandap punika.
 عـن ابـن عمر  رضي الله عـنـهمـا قـال :  رأيـت رسـول الله  صلى الله علـيه وسلـم  حـيـن يـقــدم مـكــة يـســتـلـم الـركـــن ألأســود  متفق عليه   وفي روايــة للبـخــاري يـسـتـلـمـه ويـسـتـقـبـلـه
Diriwayatake saka Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhuma, Panjenengane ngendika :  Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam nalika rawuh ing Makkah esti ngusap  Hajar Aswad. (Muttafaq ‘alaih).
 Riwayat sanes   :   Kanjeng Nabi Sallallahu’alaihi wa sallam  ngusap lan nucup Hajar Aswad. (HR.Al Bukhari).

Dene para shahabat ingkang nindakaken taqbil lan istilam punika antawisipun Shahabat Umar bin Khaththab RA.
عن عمر رضي الله عنه: أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك   صحيح البخاري

 Diriwayatake saka Shahabat Umar bin Khaththab Radliyallahu ‘anhuma, Panjenengane marani Hajar Aswad banjur nucup, nuli ngendika : “Sejatine aku ngerti kowe kui mung watu, kang ora bisa aweh kemlaratan lan kemanfa’atan, Umpama aku ora weruh dewe  Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam nucup marang sira Hajar Aswad, ora bakal aku nucup marang sira “. (HR.Al Bukhari).
Dateng Shahabat Umar bin Khaththab Radliyallahu ‘anhuma, punika kanjeng Nabi dawuh ampun ngantos pepinginan taqbil lan istilam nglarakaken tiyang sanes .
عَنْ  عـبـد الـرحـمـن   بْنِ الـحــارث قَالَ  : قَالَ  رسـول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    لَـعـمـر رضي الله عنه  : يَا أبـا حـفـص  أَنَّكَ رَجُلٌ قَوِىٌّ فلاَ تُزَاحمِ  عَلَى الْـرِكــن فَـانـك تُؤْذِى الضَّعِيْفَ ولـكـن اذا  وَجَدْتَ خَلْوَةً  فَاسْتَلِمْهُ ,  وَإِلاَّ   فـكَِبّرْ وَأمـض   رَوَاهُ  أَحْمَدَ  وَاْلبشـافـعي  
ٍSaking Abdur Rahman bin Al Harits deweke kanda : Bilih Rasulullah  Sallallahu ‘alaihi wasallam  dawuh marang Shahabat  Umar RA. : “Hai Pak Abu Hafsh sampeyan iku wong kang rosa,   aja   ndesek wong liya kerana tumeka ing pojok Ka’bah (Hajar Aswad), kui nglarakake wong kang ringkih, nanging nalika sampeyan nemu kahanan longgar, ngusapa Hajar Aswad, dene yen ora     macaha  takbir lan nerusna thawaf” . 
 (HR.   Ahmad lan   Syafi’i).
      (Al Ifshah ‘Ala Masailil Idlah hal. 206).
Dene fadlilahipun taqbil lan istilam dateng Hajar Aswad punika kangge damel paseksen lan ngalap syafa’at ugi kangge panebus kalepatan,  kados ketarang punika :
عـن عـائـشـة رضي الله عنهــا  قـا لـت  : قَالَ  رسـول الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أشـهـدوا هـذا الـحـجـر خـيـرا فـانـه يـوم الـقـيـامـة شــافـع يـشـفـع لـه لـســانـان وشـفـتـان  يـشـهـد لمـن  اسـتـلـمـه
ٍSaking ‘A’isyah Radliyallahu ‘anha Panjenengane ngendika    : Bilih Rasulullah  Sallallahu ‘alaihi wasallam  dawuh :” Pada gaweha seksi kebagusan sira kabeh ing iki watu, sak temene watu iki besuk dina qiyamat bakal nduwe syafa’at lan bakal nyafa’ati , watu iki besuk duwe lisan lan lambe loro, bakal nyekseni marang sapa wae kang ngusap deweke“.(HR.Ath Thabrani)
( Al Matjarur Rabih hal.415 ).
 عـن ابـن عمر  رضي الله عـنـهمـا أن  الـنبي صلى الله علـيه وسلـم قـال : مـسـح  الـحـجـروالـركـن الـيـمـانى يـحـط الخـطـايـا حـطا
Diriwayatake saka Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhuma, Sejatine Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam ngendika :      Ngusap  Hajar Aswad lan rukun Yamani iku bisa mbusek     kaluputan pirang pirang kelawan mbusek temenan”.(HR. Ahmad lan Ibnu Hibban).
(Al Qira   hal. 287).
وعـن عـطاء : قـيـل يـارسـول الله  تـكـثـر مـن اسـتـلا م الـركـن الـيـمـانى .قـال : مـا أتـيـت عـلـيـه قـط الا وجـبـريـل عـلـيـه الـســلا م قـائـم عـنـده يـسـتـغـفـر لـمـن يـسـتـلـمـه . 
Diriwayatake saka ‘Atha’ : Nate Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam disuwuni pirsa : “Duh Rasulullah, menapa sebabipun Paduka katah ngusap dateng rukun Yamani  ?”. Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam nuli ngendika :”Aku ora nekani ing rukun Yamani babar pisan kejaba Malaikat Jibril ‘Alaihis salam mesti jumeneng ing sandinge rukun Yamani, tansah nyuwunake ngapura marang sapa wae kang ngusap rukun Yamani”. (Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 296).

Kesimpulan.
Hajar Aswad punika sela asal saking swarga ingkang warna asalipun petak, dumunung wonten ing Ka’bah arah rukun utawi pojok kidul wetan ingkang dados papan kawitanipun thawaf,  inggilipun 3 dzira’ kirang 7 nyari (Kirang langkung 1.5 M) saking bumi.
Nucup lan ngusap (taqbil lan istilam) Hajar Aswad saha rukun Yamani hukumipun sunnat  kerana nderek dateng Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam. Dene fadlilahipun ageng sanget kagem nebusi kalepatan saha ngalap paseksen lan ugi ngajeng ajeng syafa’atipun mbenjang dinten qiyamat.

21. Thawaf Qudum cukup kelawan thawaf Umrah.
Masalah.
Thawaf Qudum menika thawaf kangge pahurmatan Masjidil Haram ingkang katindak aken dening sinten mawon ingkang dumugi wonten ing Masjidil Haram nanging tumrap haji tamattu’ dumugi sampun ihram umrah tentu kemawon ugi langsung thawaf angge umrahipun. Lajeng kados pundi thawaf qudumipun ? menapa kedah thawaf piyambak piyambak kangge thawaf qudum lan thawaf umrah. Pramila bab menika betah keterangan supados jama’ah ingkang tasih awam saget langkung gamblang, menapa ingkang kedah katindakaken kawitan nalika lumebet wonten ing Masjidil Haram .

Soal.
1. Kados pundi hukumipun thawaf qudum punika?.
2.Tumrap Haji Tamattu’ menapa kedah thawaf piyambak
   piyambak kangge thawaf qudum lan thawaf umrah?.
Jawab.
1. Thawaf Qudum punika hukumipun sunnat .  Mboten wontenkwajiban menapa menapa tumrap tiyang ingkang nilaraken.
      Dumunungipun Thawaf Qudum punika minangka Tahiyyatul Bait , ingkang dipun sunnataken kangge tiyang ingkang lumebet Baitullah. Kados dene tahiyyatul masjid dipun sunnataken kangge tiyang ingkang lumebet masjid.
Kados keterangan saking kitab:
   1.Al Mughni hal. 170.
   2. Al Idlah hal. 204-205.
   3. Syarhul Idlah hal. 239-240.
   4. Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 261.
   5. Busyral Karim juz.2. hal.96.

وذهـب ألأئـمـة الـثـلا ثـة  : أبـو حـنـيـفـة , والـشافـعى , وأحمـد الى أنـه سـنـة  
“Para imam tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I  lan Imam Ahmad, anggadahi pemanggih bilih thawaf qudum punika hukumipun sunnat”. 
ويـستـحـب  كـونـه  أول دخـول مـكـة  : لأن الـنبي الـنبي صلى الله علـيه وسلـم اذا دخـل مـكـة أول مـا يـبـدأ بـه الـطـواف  , أمـا الـمـرأة الحـائض والـنـفسـاء أو مـن خـشي فـوات الـوقـوف بـعـرفـة , فـلـيـس عـلـيـه شيء فى تـرك الـطـواف  لأنـه ســنـة .
Disunnatake anane thawaf iku minangka kawitane mlebu Mekkah, Kerana sak temene Kanjeng Nabi  Sallallahu’alaihi wa sallam nalika mlebu Mekah iku kawitane perkara kang ditindakake iku thawaf , dene tumrape wong wadon kang lagi khaidh lan nifas utawa wong kang wedi kepotan wukuf ing ‘Arafah, mangka kena tinggal thawaf qudum lan ora ana kwajiban apa apa, amerga thawaf qudum iku sunnat ”. (Al Mughni hal. 170). 
أن طواف الـقـدوم سـنـة لـيـس بـواجـب  فـلـو تـركـه لـم يـلـزمــه شيء
“Sejatine thawaf qudum iku sunnat ora wajib, mula upama ninggalake thawaf qudum ora ana kwajiban apa apa”.
(Al Idlah hal. 204).
اذا دخـل المـسـجد الـحـرام يـنـبـغي أن لا يـسـتـغـل بـصـلا ة تحـيـة المـسـجد ولاغـيرهابـل يـقصـدالحجر ألأسود ويـبدأبـطـواف الـقـدوم وهوتحـية المـسجدالـحرام , و الـطواف مـسـتـحب لكـل داخل محـرما كان أوغـيـر محرم
“Nalika mlebu Masjidil haram, prayoga aja ketungkul shalat tahiyatil masjid lan liya liyane, Nanging nejaha marang Hajar Aswad lan ngawitana Thawaf Qudum, sebab Thawaf Qudum iku minangka tahiyatil Masjidil haram. Lan Thawaf Qudum iku sunnat kanggone wong kang mlebu Masjidil haram pada uga kahanane wong kang ihram utawa ora minangka wong kang ihram”.
(Syarhul Idlah hal. 239-240).
عـن عـائـشـة رضي الله عنهــا  قـا لـت : أن أول شيء بــدأ بــه  الـنبي الـنبي صلى الله علـيه وسلـم حيـن قـدم مـكـة   أنـه تـوضـأثـم  طـاف 
ٍSaking ‘A’isyah Radliyallahu ‘anha Panjenengane ngendika    : “Bilih Rasulullah  Sallallahu ‘alaihi wasallam  nalika rawuh ing Makkah kawitane perkara kang ditindakake iku wudlu nuli thawaf “.
(HR.Bukhari lan Muslim).
(Al Qira li Qaashidi Ummil Qura hal. 261).

2. Dene tumrap tiyang ingkang ihram   umrah kerana haji tamattu’ cekap kanti thawaf umrahipun nyekapi kangge thawaf qudum mboten perlu mujudaken thawaf piyambak.
Kados keterangan ngandap punika:
   1.Al Mughni hal. 170.
   2. Al Idlah hal.205.
   3. Syarhul Idlah hal.  241.
  4. Busyral Karim juz.2. hal.96.
1.وطواف الـقـدوم يـتـصـور فى حـق مـن دخـل مـكـة قـبل الـوقـوف بـعـرفــات  ويـكـون مـفـردا للحـج أو قـارنـا أمـا الـمحـرم بـعـمـرة وهـو الـمـتـمـتـع فـلا يـتـصـورفى حقـه طواف الـقـدوم , بـل اذا طا ف للعـمـرة  أجـزأه عـنـهمـا
1.“Thawaf qudum iku katon rupane kudu di wujudake tumrape wong kang mlebu Makkah sak durunge wukuf ‘Arofah yaiku wongkang haji ifrad utawa haji qiran , Dene kanggone wong kang ihram umrah kerana haji tamattu’ mangka ora katon rupane thawaf qudum , nanging nalika dewee thawaf umrah wis nyukupi kanggo karone thawaf qudum lan umrah”.  (Al Mughni hal. 170).
2.واعـلـم  ان طواف الـقـدوم انـمـا يـتـصـور فى حـق
مـفـرد الحـج وفى حق الـقـارن  اذا كانـا قـد أحـرمـامـن غـيـر مـكـة ودخلا  قـبل الـوقـوف فـأمـا الـمـكـي فـلا يـتـصـور فى حـقـه طواف الـقـدوم اذ لا قـدوم لــه . وأمـا مـن أحـرم بـالـعـمـرة فـلا يـتـصـور فى حـقـه طواف الـقـدوم  بـل اذا طاف عـن الـعـمـرة أجـزأه عـنـهـا وعـن طواف الـقـدوم   , كـمـا تجـزىء الـفـريـضـة عـن تحـيـة الـمسـجـد , حتى لـو طاف الـمـعـتـمـر بـنـيـة الـقـدوم وقـع عـن طواف الـعـمـرة .
2.“ Lan ngertiya sejatine thawaf qudum iku  katon rupane penggawean mung kanggo wong kang nindakake haji ifrad lan qiran, nalikane wong mau ihram saka sak njabane Makkah, lan mlebu Makkah sak durunge wukuf, Dene wong Makkah, kanggone wong kuwi ora ana rupane thawaf qudum, kerana ora ana tembung teka tumrap deweke.     Dene wong kang ihram kerana umrah, ora ana rupane thawaf qudum, nalika deweke thawaf kerana umrah, mangka wus nyukupi kanggo  deweke sangka thawaf umrah lan qudume. Kaya dene shalat fardlu kang bisa nyukupi kanggone shalat tahiyyatul masjid. Sahingga upama ana wong kang umrah deweke thawaf kelawan niyat thawaf qudum, mangka wis nyukupi uga kanggo thawaf umrahe   ”. (Al Idlah hal.205).
3.أنـه اذا طاف  للـعـمـرة أثـيـب عـلى طواف الـقـدوم   أيضـا كـمـا يـثـاب  مـصـلى الـفـريـضـة على الـتـحـيـة  أهـ
Sejatine nalika thawaf kanggo umrah iku diganjar uga kanggo thawaf qudum, kaya  wong kang shalat fardlu, uga di ganjar saka sahalat tahiyyate”. Syarhul Idlah hal.241).
4.بخـلا ف مـعـتـمـروحاج دخلـهـابـعـد الـوقـوف فمـخـاطـب  بطواف الـركـن فـلم يـصح تـطـوعـهمـابطواف الـقـدوم ولا غـيره قـبلـه حتى لـو قصدابـه غـير الـفـرض وقـع عن الـفرض وانـدرج  فـيـه طواف  الـقدوم
 “Beda kelawan wong kang umrah lan haji kang mlebu Makkah sakwise wukuf , mangka tumrap wong kuwi kang dipurih nindakake thawaf rukun, mula ora shah nglakoni sunat kelawan thawaf qudum, utawa liyane sak durunge thawaf rukun. Sahingga upama wong mau neja thawaf liyane thawaf fardlu, mangka tetep tumiba fardlu, lan tetep klebu thawaf qudume ing ndalem thawaf fardlu
mau”. (Busyral Karim juz.2. hal.96).

Kesimpulan.
Thawaf Qudum punika hukumipun sunnat, Para imam tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I  lan Imam Ahmad, mufaqat bilih thawaf qudum punika hukumipun sunnat .  Mboten wonten kwajiban menapa menapa tumrap tiyang ingkang nilaraken.  Kados dene tahiyyatul masjid dipun sunnataken kangge tiyang ingkang lumebet masjid. Mekaten ugi Thawaf Qudum punika minangka Tahiyyatul Bait , ingkang dipun sunnataken kangge tiyang ingkang lumebet Masjidil Haram.  Dene tumrap tiyang ingkang ihram   umrah kerana haji tamattu’ cekap kanti thawaf umrahipun nyekapi kangge thawaf qudum mboten perlu mujudaken thawaf piyambak, nanging ganjaranipun thawaf qudum tetep saget dipun kasilaken sinaosa pendamelanipun namung nindakaken thawaf rukun, sebab masalah mekaten menika kalebet perkawis ingkang dipun sebat masalah indiraj.

 AN NIDA' Masail Manasikil Hajji wal 'Umrohالنداء


  Soal Jawab 
SEPUTAR HAJI & UMROH
 
.

PALING DIMINATI

Back To Top