Bismillahirrohmaanirrohiim

AQIDAH DAN THARIQAH SALAF AL-ALAWIYYIN

Disusun oleh: ALLAMAH SAYID ALWI BIN THAHIR AL-HADDAD
Mantan Mufti Kerajaan Johor Malaysia

KATA PENGANTAR

بسـم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله وعلى
اله وصحبه ومن والاه
Risalah ini adalah cuplikan (fragmen) dari kitab sejarah dan biografi, ditulis oleh seorang ulama besar, mantan Mufti Kerajaan Johor Baharu Malaysia Allamah Sayid Alwi bin Thahir Al-Haddad. Buku ini membahas tentang sejarah, biografi dan perilaku guru beliau AlHabib Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Athas dengan judul: "Uqud Al-­Almas" (Untaian-untaian intan), Kutipan ini adalah dari jilid I P.65 - 75, terbitan tahun: 1368 H./1949 M.
Pada masa hidup penulis, mulai tersebar di tengah golongan Alawiyin faham Syi'ah Imamiyah, dan mereka menuduh bahwa pendahulu-pendahulu Alawiyin adalah penganut Madzhab Syi'ah Imamiyah.
Oleh karena itu, maka penulis di dalam kitabnya itu merasa perlu membahas dengan agak luas, dasar-dasar Aqidah Alawiyyin sejak nenek moyang mereka hingga sekarang, dengan mengemukakan bukti-bukti dan dalil-dalil yang cukup meyakinkan, kemudian beliau menyanggah tuduhan yang keliru bahwa golongan Alawiyyin sejak dahulu adalah penganut Madzhab Syiah Imamiyah. Sanggahan ini memang sangat perlu karena ada orang-orang, baik dari golongan Alawiyyin sendiri maupun dari luar golongan ini telah mempercayai tuduhan itu, terutama mereka yang kurang luas pengetahuannya tentang sejarah Alawiyyin.
Apa yang pernah terjadi pada masa hidup penulis (Sayid Alwi b. Thahir Al-Haddad) kini berulang lagi, bahkan dengan scope yang lebih luas. Hal itu disebabkan oleh terjadinya revolusi Iran. Revolusi ini telah membuat semua kaum muslimin bangga dan kagum -dan ini wajar- karena pertama kali dalam sejarah modern sejak tumbangnya Khalifah Utsmaniyah di Turki dan gerakan yang berideologi Islam dapat tampil ke permukaan dan berhasil meraih tampuk pimpinan negara. Namun revolusi ini tampil sebagai revolusi Syi'ah dan digunakan sebagai sarana untuk mempropagandakan Madzhab ini dengan program Ekspor Revolusi Islam.
Dengan demikian maka banyaklah di kalangan angkatan muda, orang-orang yang tidak hanya mengagumi dan terpesona oleh revolusi Iran, melainkan telah juga mengikuti faham Syi'ah Imamiyah, meninggalkan Madzhab yang telah mereka ikuti sejak pendahulu-pendahulunya. Golongan Alawiyyin terutama memang sangat mudah untuk dapat dipengaruhi oleh faham ini, sehingga tanpa mempelajari dan mendalami ajaran madzhab ini secara serius mereka telah hanyut terbawa arus meninggalkan madzhab dan perilaku salaf (pendahulu-pendahulu) mereka. Dengan demikian timbullah sempalan baru di tengah umat ini pada umumnya dan di-tengah golongan Alawiyin pada khususnya dan terpisahlah mereka dari "Assawad Al-A'dham", yaitu mayoritas umat ini, yang dipegang teguh dan sangat dipelihara oleh Salaf (pendahulu) kita agar kita tidak terpisah dari mereka, sebab golongan inilah yang ditentukan sebagai "Al-Firgah An-Najiah", yaitu golongan yang selamat di akhirat, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW.
Dengan timbulnya perpecahan dan perselisihan faham ini kita umat Islam makin menjadi lemah. Maka untuk menyanggah tuduhan bahwa Salaf Alawiyin sebagai penganut Madzhab Syi'ah Imamiyah, perlu rasanya menurut hemat kami untuk menyalin dan menyebar luaskan tulisan seorang tokoh Alawiyin yang sangat ahli dalam bidang sejarah maupun dalam semua cabang ilmu agama dan telah diakui keahliannya oleh semua fihak, baik dalam ilmu maupun dalam perilaku selama hidup. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedudukan tertinggi di sisi-Nya, Amien. Bagian ini disalin dengan harapan semoga kebenaran-kebenaran yang diuraikan ulama besar lagi terpercaya ini dapat meyakinkan hati dan fikiran orang yang semula merasa ragu, baik dari kalangan Alawiyin sendiri maupun dari pihak-pihak lain, untuk kemudian kembali bersatu mengikuti jejak dan langkah Salaf kita yang murni itu.

وَأَنَّ هٰذَاصِرَاطِىمُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْاالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
"Dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu dan janganlah mengikuti jalan jalan yang lain karena jalan jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya yang demikian kepadamu agar kamu bertaqwa ".
Penyalin.
AQIDAH DAN THARIQAH SALAF AL-ALAWIYIN
Habib Alqutbh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berkata:
"Hendaknyalah anda membentengi aqidahmu (imanmu), memperbaiki dan meluruskannya sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh golongan yang selamat di Akhirat (Al-Firqah An-Najiah). Golongan ini terkenal di kalangan kaum muslimin dengan sebutan golongan "Ahlus Sunah Wal-Jamaah". Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan cara-cara yang dilakukan oleh Rasul Allah dan Sahabat-sahabatnya. Apabila anda perhatikan dengan fikiran yang sehat dan hati yang bersih nash-nash (teks-teks) Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan keimanan, kemudian anda pelajari perilaku para Salaf baik Sahabat maupun Tabi'in maka anda akan tahu dan yakin bahwa kebenaran akan berada di fihak mereka yang terkenal dengan sebutan Al-Asy'ariyah, yaitu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, yang telah menyusun kaidah-kaidah (keyakinan) golongan yang berada di pihak yang benar serta telah meneliti dalil-dalilnya. Itu pulalah aqidah yang telah disepakati oleh para Sahabat Nabi serta generasi-generasi berikutnya dari para Tabi'in yang saleh dan itu pulalah aqidah orang-orang yang mengikuti kebenaran di mana saja dan kapan saja. Aqidah dan keyakinan itu juga dianut oleh semua ulama Tasawuf, seperti diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Qusyairi dalam risalahnya.
Al-Hamdu Lillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberi kita taufiq dan menjadikan aqidah ini sebagai aqidah kita dan saudara-saudara kita semua Al-Alawiyin, para Sadah Al-Husainiyin (keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib R.A.) serta aqidah datuk-datuk kita sejak Rasul Allah hingga kini.
Imam Ahmad Al-Muhajir kakek para Sadah Alawiyin, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-shadiq setelah memperhatikan munculnya berbagai macam bid'ah dan berkecamuknya berbagai macam fitnah serta perselisihan faham di negeri Irak, beliau lalu berhijrah meninggalkan negeri ini berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain hingga sampai ke Hadramaut di Yaman, kemudian beliau tinggal di negeri ini sampai wafat. Maka Allah telah memberkahi keturunannya sehingga terkenallah banyak tokoh dari keluarga ini dalam ilmu, ibadah mari'fah dan kewalian. Mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh golongan-golongan Ahlul Bait yang lain dengan mengikuti berbagai bid'ah dan faham yang sesat. Semua itu adalah berkat niat yang suci Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah melarikan diri dari fitnah, demi menyelamatkan agama dan aqidahnya dari pusat-pusat fitnah. Semoga Allah membalas jasa baik Imam ini dengan sebaik-baik balasan atas jasa seorang ayah terhadap anak cucunya, dan semoga pula Allah mengangkat derajatnya bersama datuk-datuknya yang mulia di Surga Alliyin serta memberi kita taufiq untuk mengikuti jejak dan langkah mereka dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa merubah atau mendapat coba dan fitnah. Sesungguhnya Dialah Tuhan Maha Pengasih.
Madzhab Maturidiyah dalam hal ini sama dengan Madzhah Asy'ariyah. Maka setiap orang yang beriman hendaknya membentengi aqidahnya dengan menghafal (mempelajari) salah satu aqidah yang disusun oleh seorang Imam yang telah disepakati keagungannya serta kedalaman ilmunya. Saya rasa orang yang mencari pelajaran aqidah semacam itu tidak akan mendapatkan selengkap dan sejelas aqidah yang disusun oleh Imam AI-Ghazzali r.a. Disamping jauhnya Aqidah ini dari hal-hal yang meragukan serta terhindar dari ungkapan-ungkapan yang bisa menimbulkan salah faham, Aqidah ini telah disampaikan pada bagian awal dari kitab "Qawa'id Al-Aqo'id" dalam kitab Al-Ihya (Ihya Ulum Addin - karya Imam Al-Ghazzali). Maka hendaklah anda menghafalnya (mempelajarinya). Adapun jika anda kurang puas (dengan kitab itu) hendaklah anda mempelajari "Ar-risalah Al-Qudsiyah" yang tersurat pada pasal ketiga dalam Kitab "Ihya" tersebut.
Dalam hal ini, hendaknya anda tidak terlalu berlebihan dalam mempelajari ilmu "Tauhid" serta tidak perlu terlalu banyak memperbincangkannya dengan semata-mata mencari hakikat (kebenaran) tentang ke Tuhanan, sebab anda tidak akan memperolehnya melalui ilmu ini. Adapun jika anda ingin mencapai tingkat ma'rifah, hendaknya anda mengikuti thariqah yang ditempuh para Salaf (pendahulu) kita, yaitu dengan berpegang teguh pada ketaqwaan baik lahir maupun batin, merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi serta riwayat orang saleh, berfikir tentang kerajaan langit dan bumi dengan tujuan mengambil pelajaran dari padanya, mendidik akhlaq serta memperhalus budi yang kasar melalui latihan-latihan rohani (riyadhah), membersihkan cermin kelabu dengan banyak berdzikir, berpaling dari soal-soal yang melalaikan dari hal-hal tersebut. Apabila telah menempuh jalan ini, Insya Allah anda akan mencapai tujuan itu serta rnemperoleh apa yang diharapkan.
Habib Abdullah Al-Haddad banyak menguraikan hal-hal yang kami sebutkan di atas baik dalam kumpulan ceramah-ceramahnya (Majmu' kalamihi) maupun dalam karya-karya beliau yang lain yang telah beliau susun, mereka yang berminat dapat merujuk kepadanya.
Habib Abdullah bin Thahir bin Husain telah pula menguraikan hal yang hampir menyerupai apa yang kami sebutkan tadi, pada sebuah risalah yang telah beliau susun, nukilannya disebutkan oleh Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi dalam kitabnya "Iqdul Yawqid Al-Jauhariyah", sedang Al-Habib Aidarus Al-Akbar cukup menyebutkan aqidah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dalam bentuk sya'ir (mandhumah).

Dalam beberapa pasal dalam kitabnya, Al-Aydrus menegaskan:
"Barang siapa meyakini hulul (menitisnya Ruh Allah dalam diri makhluk) atau menyatunya Tuhan dengan makhluk (wahdutul wujud), maka orang ini telah menjadi kafir".
Dalam sebagian pasal yang lain beliau menulis:
"Aqidah yang kita anut adalah aqidah Asy'ariyah dan madzhah kita dalam Fiqh (hukum-hukum Agama) adalah Madzhab Syafi'i, sesuai dengan Kitab Allah (Al-Qur'an) serta Sunnah Rasul Allah".
Pada sebagian Risalah yang lain beliau menulis:
"Allah adalah Tuhan yang hidup kekal (hayyun) dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya (Qayyum),. Dialah yang mewujudkan segala yang ada". Pernyataan demikian sesungguhnya merupakan sanggahan bagi mereka yang meyakini "Wahdatul Wujud" menyatunya hamba dengan Tuhan, bagi mereka yang mengetahui maksud-maksud filsafah Yunani, India dan Majusi.
Al-Aydrus juga menyatakan:
"Aqidah kita adalah aqidah Asy'ariyah, Hasyimiyah, Syar'iyah, sesuai dengan Madzhab Syafi'i yang menganut Sunnah dan Tasawuf". Beliau sering mengulang-ulang pernyataan semacam ini sehingga cukup meyakinkan. Apa yang kami sebutkan di atas merupakan ringkasannya.
Habib Abdullah Al-Haddad pernah menyuruh muridnya berpegang dengan aqidah yang disusun oleh Imam As-Suhrawardiy dengan judul "A'lamul Huda", dan menyuruh muridnya yang lain menghafal aqidah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, sesuai dengan apa yang dinukil oleh Habib Al-Aidarus dalam kitabnya "Al-Kibrit Al-Ahmar".
Habib Abdullah Al-Haddad juga telah menyusun aqidah yang ringkas lagi lengkap dimana penulis (Sayid Alwi bin Thahir Al-Haddad) telah menulis pengantarnya, antara lain sebagai berikut:
"Dan kami telah mengawalinya dengan aqidah yang ringkas yaitu aqidah yang para salaf (pendahulu-pendahulu kita) mengajarkannya kepada keluarga, sanak saudara serta para tetangga, baik yang jauh maupun yang dekat, serta orang-orang awam di negeri mana mereka tinggal. Aqidah itu besar pengaruhnya, agung manfa'atnya, bahkan merupakan pusaka iman yang mengandung arti penyerahan dan ketundukan mutlak (Kepada Tuhan) serta penerimaan penuh atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi utusan Allah yang mulia S.A.W. berupa ajaran Islam yang suci".
Aqidah ini seluruhnya kami nukil dari kitab "Annash'ih Addiniyah" karya tokoh dari semua tokoh zamannya, Syekh Al-Islam, pembimbing hamba Allah ke jalan yang benar, As-Sayid As-Syarif Al-Arif Billah Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Aqidah ini kemudian kami tambah dengan "Al-Aqidah Al-Jami'ah" juga ditulis oleh beliau dan disampaikan sebagai penutup kitab "An-Nashs'ih Addiniyah". Pada kitab itu Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan:
"Penutup kitab ini adalah sebuah aqidah yang ringkas dan sangat bermanfa'at, Insya Allah, sesuai jalan yang ditempuh oleh Al-Firqah An-Najiah (golongan yang selamat di Akhirat), yaitu golongan Ahlussunah Wal Jama'ah, golongan yang merupakan Assawad Al-A 'dham (mayoritas umat ini)"
Aqidah ini juga diikuti oleh "Al-Aqidah Assadidah Al-muafiqah Lil Kitab Wassunnah Al-Hamidah" (Aqidah yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang terpuji). Semua itu kami nukil dari karya-karya tulis Habib Abdullah Al-Haddad. Semua itu kemudian dihimpun dan diterbitkan oleh cucunda beliau yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, dimana terlukis pada pribadi dan budi beliau akhlaqdan budi pekerti luhur para salaf dan nur kerohanian mereka.
Di dalam kitab "Al-Masyra 'Arrawiy" dinyatakan:
Dahulu matahari ilmu dan kewalian, Habib Abdullah Al-Aydrus apabila hendak mengikat janji murid yang hendak mengikuti thariqatnya, beliau menyuruh murid itu supaya terlebih dahulu bertaubat dan beristighfar (mohon ampun) kemudian murid itu disuruh mengatakan: Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah saja satu tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para Rasul utusan Allah, hari akhirat dan taqdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Aku beriman dengan adzab kubur dan kenikmatan di dalamnya, pertanyaan kedua malaikat (Munkar dan Nakir), hari kebangkitan, timbangan, shirat, surga dan neraka. Aku telah ridha (mengakui) Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi dan Rusul utusan Allah. Aku telah ridha (senang dan puas) engkau sebagai guru dan perantara penunjuk jalan kepada Allah SWT.
Kemudian beliau berkata:
"Dalam soal furu' (cabang agama yang berhubung dengan fiqh) kita menganut Madzhab Imam Syafi'i dan dalam bidang ushul (ilmu yang berhubungan dengan Tauhid dan ketuhanan/aqidah) kita menganut Madzhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sedang thariqat kita adalah tharigat ahli-ahli Tasawuf. Demikian pula dinyatakan oleh Al-Quthb Al-Aydrus dalam kitabnya "Al-Juz Al-Latif".
Dalam sepucuk surat yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada saudaranya Al-Habib Hamid yang tinggal di India, beliau menulis:
"Sesungguhnya telah sampai berita kepada kami betapa hebat fitnah yang menyesatkan yang telah terjadi di sana (India), malapetaka dan bencana yang menimpa negeri itu secara terus menerus, serta perselisihan dan perpecahan yang terjadi di antara penduduknya di mana tidak pernah ada kerukunan. Adapun yang lebih buruk dan lebih keji dari semua itu adalah apa yang telah sampai kepada kami yaitu yang timbulnya kebencian terhadap kedua sesepuh Islam (Asy-Syaikhain) Abu Bakar Ashshiddiq dan Umar AlFaruq Radhia Allahu A'nhuma sebagai dianut oleh golongan "Rafidhah" yang tercela, baik ditinjau dari segi syari'ah, maupun menurut akal sehat. 'Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi raji'un. Hal ini merupakan musibah yang besar dan malapetaka yang sulit dihilangkan"
Dalam sepucuk surat lain kepada salah seorang muridnya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menulis:
"Apa yang anda sebutkan sehubungan dengan kitab "Al-Fusshul Al-Muhimmad" tentang manaqib (biografi) kedua belas Imam, adalah kitab yang baik dan tidak mengapalah bagi seorang untuk membacanya. Kami telah mendapatkan dan membaca kitab itu. Penulisnya adalah dari golongan Ahlusunnah Wal Jama'ah. Menulis secara khusus tentang manaqib mereka tidaklah menunjukkan maksud tertentu. Imam Ibnu Hajar juga telah menulis tentang manaqib mereka dalam kitabnya "Asshaqa'iq Al-Muhriqah" dan memuji mereka. Menyebutkan Madzhab atau faham lain tidaklah berarti keharusan mengikuti Madzhah atau faham itu. Adalah merupakan kebiasaan para pengarang dan para ulama untuk menyebutkan dan menukil Madzhab-madzhab lain dan mengutip ucapan-ucapan mereka, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan mereka, sedang tokoh-tokoh yang disebutkan riwayat hidupnya dalam kitab itu tergolong pembesar-pembesar salaf yang saleh dan Imam-Imam dalam agama. Adapun yang terlarang dan tidak dapat dibenarkan adalah (berkeyakinan) membatasi hak menjabat kedudukan Imamah hanya pada mereka saja, seperti dinyatakan oleh golongan yang bertentangan dengan kita. Semoga Allah memberi taufiq pada kita semua dan menjadikan kita di antara orang-orang yang diberi petunjuk kepada kebenaran dalam soal-soal yang diperselisihkan orang"
Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad menulis sebuah komentar bait syair datuknya Habib Abdullah Al-haddad, berikut:
وَالْمَذْهَبُ الْمُسْتَقِيْمُ أَسْلُكُهُ نَصَّ الْكِتَابُ وَصَرَّحَ الْخَبَرُ
"Madzhab yang lurus aku ikuti sesuai Kitab Allah dan Sunnah Nabi".
Habib Ahmad tersebut menulis "Mudzhab lurus yang dimaksud adalah Madzhab Ahlussunah Wal Juma'ah, aku mengikuti Madzhab itu seperti bapak-bapakku dan kakek-kakekku dan Nabi Muhammad, Ali, Hasan dan Husain sampai pada seluruh salaf Al-Alawiyin."
Guru besar kami Habib Muhsin bin Alwi Assegaf dalam kitabnya "Ta'rif Al-Khalaf Bi Sirat Al-Salaf" telah menulis pernyataan yang hampir sama dengan yang apa yang kami kemukakan tadi. Kemudian beliau mengutip dari kitab "Ghurar Al-Baha' Al-Dhawi" karya ulama ahli Hadits terkenal Allamah Sayid Muhammad bin Ali Kharid Al-Alawi Al-Husaini sebagai berikut:
Sayid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa beserta anak cucunya mereka adalah para Syarif keturunan Imam Al-Husain yang hidup di negeri Yaman (Hadramaut). Jarang ada orang seperti mereka, Tharigah para Syarif ini adalah Madzhab Ahlussunah Wal Jama'ah, akhlak mereka mengikuti akhlak Nabi. Orang yang insaf dan sadar akan mengakui bahwa mereka benar-benar para Sayid dan tokoh-tokoh mulia, budi luhur. Habib Muhsin tersebut kemudian mengutip dari Habib Abdullah Al-Haddad, katanya:
Ada dua orang yang sangat besar jasanya terhadap keluarga Al-Ba'alawi, yaitu:
  1. Sayidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang telah membawa mereka keluar meninggalkan fitnah dan bid'ah (di negeri Irak) dan membawa mereka hijrah ke negeri Yaman (Hadramaut).
  2. Al-Fagih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang telah membebaskan mereka menyandang senjata sehingga mereka dapat berkonsentrasi untuk ilmu dan da'wah.
Para salaf dahulu melarang orang mendalami tauhid. Mereka menerima ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi SAW. yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah SWT. serta ayat-ayat mutasyabihat lainnya dengan penyerahan bulat-bulat, tanpa rnempersoalkannya secara njelimet disertai pensucian bagi Allah dengan sesuci-sucinya dari segala sifat kekurangan dan cela seraya mengagungkan-Nya dengan seagung-agungnya.
Habib Abdullah Al-Haddad berkata:
"Kita berpegang dengan ajaran-ajaran Imam Al-Asy'ari karena beliau berpendirian: Beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada para Rasul utusan Allah sesuai apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Rasul Allah". Demikian kurang lebih ucapan beliau yang masih dapat kami ingat.
Dalam kitab "Al-lbanah" karya Imam Al-Asy'ari yaitu sebuah kitab yang membahas soal-soal aqidah lengkap berdasarkan aqidah yang menjadi pegangan salaf, baik para Sahabat maupun para Tabi'in, Imam Asy'ari menulis:
"Ringkasan pendirian kami adalah: Kita mengakui Allah, mengakui para Malaikat, Kitab-kitab (suci), Rasul-rasul serta ajaran yang mereka sampaikan dari Allah, serta riwayat-riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya dari Rasul utusan Allah, semua itu tidak ada sedikitpun yang kami tolak. Kita juga tidak mengada-ada dalam agama Allah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah (yakni sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama), atau mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kami ketahui hakikatnya".
Kata beliau pula:
"Al Qur'an kita terima sesuai dengan arti yang tersurat, kita tidak dapat mengartikan lain kecuali dengan hujjah (dalil) yang jelas".
Anda juga hendaknya berkeyakinan bahwa apa yang dinyatakan oleh para Salaf (pendahulu-pendahulu) kita bahwa sejak datuk-datuk mereka hingga kini mereka adalah penganut Madzhab Ahlussunah Wal Jama'ah adalah nyata dan benar, tidak dapat dita'wilkan atau ditakhsiskan dan tidak dapat pula disanggah oleh mereka yang hendak menyanggah, atau kritik dan pendustaan orang-orang yang kebelinger, dan bahwa apa yang dinyatakan mereka itu benar-benar diterima oleh mereka secara turun-temurun dari kakek kepada cucu dan ayah kepada anak serta dari mereka yang terdahulu kepada mereka yang datang kemudian, dikuatkan pula dengan kutipan-kutipan yang jelas melalui silsilah riwayat (sanad) sesuai kaidah-kaidah ilmu Hadits. Ulama Ahlul Bait menerima ilmunya dari para Sahabat dan Tabi'in, para Sahabat dan Tabi'in juga menerima ilmunya dari Ahlul Bait. Seperti diriwayatkan dalam kitab:
ثناءالقرابة على الصحابة وثناءالصحابة علىالقرالبة
Pujian Kerabat Nabi terhadap para Sahabat dan pujian para Sahabat terhadap Kerabat Nabi
Al-Hafidh Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya "Hilyalul Aulia" (Hiasan para wali), dengan sanadnya dari Imam Ali Zainal Al-Abidin putra Imam yang sahid Husain, Cucunda Rasul Allah salawat dan salam atas datuk mereka dan atas mereka semua, beliau berkata:
"Telah datang kepadaku, segolongan penduduk negeri Iraq. Mereka mencela Sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Setelah selesai memaki-maki, Imam Ali Zainal Abidin balik bertanya kepada mereka: "Maukah kalian menerangkan kepadaku, apakah kalian termasuk orang-orang yang melakukan hijrah pada tahap awal (Al-Muhajirun Al-Awalun) karena diusir dari kampung halaman mereka serta menuntut anugrah dari ridha Allah dan Rasul-Nya, sedang mereka itulah orang-orang yang benar!" Mereka menjawab "Bukan". Imam Ali Zainal Abidin kembali bertanya: "Adakah kalian penduduk negeri Madinah yang telah beriman (Kaum Anshar) sebelum datang kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dan tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin, serta mengutamakan kaum Muhajirin itu daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesusahan? Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung? Apakah itu kalian?" Mereka kemudian menjawab: "Bukan". Ali Zainal Abidin kemudian berkata: "Kini kalian telah mengakui tidak termasuk kedua golongan yang disebutkan Allah dalam kedua ayat itu. Aku juga bersaksi kalian tidaklah termasuk golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Dan mereka yang datang kemudian sesudah mereka itu berdo'a: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman dan janganlah engkau biarkan kedengkian (bersemayam) di dalam hati kami terhadap orang-orang yang telah beriman, Ya Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun Maha Penyayang". Enyahlah, kata Imam Ali Zainal Abidin, Semoga Allah menindak kalian."
Diriwayatkan pula dengan sanadnya kepada Yahya bin Sa'id, katanya: Saya mendengar Ali bin Husain menjawab pertanyaan orang-orang yang datang mengerumuninya (katanya):
"Cintailah kami sesuai dengan ajaran Islam, semata-mata untuk Allah. Sesungguhnya makin lama cinta kalian (yang melampaui batas ini) malah menjadi a'ib yang memalukan bagi kami". Demikian itulah sebagian pernyataan yang diriwayatkan dari Sayidina Ali Zainal Abidin Ibn. Al-Husain.
Abu Na'im juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far Muhammad Al-Bagir, putra Imam Ali Zainal Abidin melalui Urwah bin Abdillah katanya:
Saya bertanya kepada Abu Ja'far (Al-Bagir) tentang hukum menghias pedang. Beliau menjawab: "Tidak mengapa (boleh) Abu Bakar Ash-Shiddiq dahulu menghias pedangnya." Saya berkata: "Engkau juga mengatakan Ash-Shiddiq?" Beliau (Abu Ja'far) meloncat lalu menghadap ke kiblat dan berkata: "Benar Ash-Shiddiq, dan barang siapa tidak mengatakan Ash-Shiddiq, Allah tidak akan membenarkan ucapannya baik di dunia maupun di akhirat".
Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Jabir, katanya:
Muhammad Al Baqir bin Ali Zainal Abidin berkata kepadaku: "Hai Jabir, aku mendengar ada segolongan orang Iraq beranggapan bahwa mereka cinta kepada kami (Ahlul Bait) dan mencela Abu Bakar dan Umar, Raddhi Allahu Anhuma. Mereka juga beranggapan akulah yang menyuruh mereka berbuat demikian. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri (bari') terhadap apa yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwa Muhammad (Al Bagir) ada di tangannya kalau sekiranva aku berkuasa niscaya aku akan mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah mereka. Dan semoga aku tidak mendapat syafa'at Muhammad SAW. jika aku tidak memohonkan ampunan dan rahmat bagi mereka, akan tetapi musuh-musuh Allah senantiasa lalai terhadap keduanya".
Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Syu'bah Al-Khayyath, bekas sahaya (maula) Jabir Al-Ju'fi, katanya:
"Abu Ja'far Muhammad bin Ali Zainal Abidin berkata kepada saya ketika kami sedang berpamit kepada beliau. Sampaikan kepada penduduk negeri Kuffah (salah satu kota di Iraq): "Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap mereka yang tidak mengakui kebenaran Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Radhi Allahu A 'nhuma".
Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Abu Ishaq dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali Zainal Abidin, katanya:
"Orang yang tidak mengakui jasa Abu Bakar dan Umar sesungguhnya orang ini tidak mengakui sunnah".
Ibnu Fudhail meriwayatkan dari Salim bin Abi Hafshah, katanya: "Saya bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad Al-Bagir dan putranya (Ja'far Asshadiq) tentang Abu Bakar dan Umar. Mereka menjawab:
"Akuilah dan cintailah keduanya serta berlepas dirilah dari musuh-musuh mereka, sesungguhnya keduanya adalah Imam-imam yang mengikuti kebenaran". Al Hafidh Ad-Dzahabi menyatakan bahwa sanad riwayat ini shahih. Ibnu Fudhail dan Salim adalah tokoh-tokoh Syi'ah yang benar.
Adapun Imam Ja'far Asshadiq, maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan, dalam menulis riwayat hidupnya:
Ali bin Al-Ja'ad meriwayatkan dari Zuhair berkata kepada Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad:
"Sesungguhnya aku mempunyai seorang tetangga yang beranggapan bahwa engkau berlepas diri (tidak mengakui dan tidak mencintai) Abu Bakar dan Umar". Abu Abdillah Ja'far berkata: Semoga Allah melalaikan orang itu (menjauhkan dia dari rahmat-Nya). Demi Allah, sesungguhnya aku berharap semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan adanya hubungan kekerabatan antara aku dengan Abu Bakar".
Hafsu Ibnu Ghiats berkata:
"Saya mendengar Ja'far Asshadiq bin Muhammad Al-Bagir berkata: "Tiadalah aku mengharap syafa'at dari Ali melainkan aku mengharap syafa'at serupa pula dari Abu Bakar"
Salim bin Abi Hafshah berkata:
"Saya mendatangi Ja'far bin Muhammad, menjenguk beliau ketika sedang sakit, Ja'far berkata: "Ya Allah sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar dan Umar serta mengakui mereka sebagai pemimpin. Ya Allah, jika sekiranya di dalam hatiku ada perasaan selain yang demikian, maka semoga aku tidak mendapat syafa'at Nabi Muhammad SAW". Salim ini adalah seorang yang dapat dipercaya (thigah), hanya saja dia seorang Syi'ah yang ekstrim membenci kedua sesepuh (Assyaikhain) Abu Bakar dan Umar". (Penulis buku ini Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad memberi komentar sebagai berikut: Keterangan terakhir yang menyatakan bahwa pembawa riwayat ini adalah seorang Syi'ah yang ekstrim malah dapat menjadi bukti yang kuat atas kebenaran riwayat ini, karena dia meriwayatkan sesuatu yang dapat menjadi alasan yang kuat bagi mereka yang bertentangan dengan dia, lagi pula dia meriwayatkannya dari Imam Ja'far Asshadiq yang diakui sebagai salah seorang imamnya. Demikian Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad).[1]
Abbas Al-Hamdzani meriwayatkan katanya:
"Ketika kami akan pergi meninggalkan kota Madinah, Imam Ja'far Asshadiq bin Muhammad Al-Bagir datang kepada kami dan berkata "Kalian Insya Allah tergolong orang-orang terbaik di negeri kalian, maka hendaklah kalian sampaikan kepada penduduk negerimu dari aku (Ja'far Asshadiq) hal-hal sebagai berikut: Barang siapa beranggapan aku ini sebagai Imam yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri dari orang itu dan barang siapa beranggapan aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar dan tidak mengakui rnereka sehagai khalifah yang sah, maka aku berlepas diri dari padanya".
Dalam kitab Masyra' Arrawiy diriwayatkan:
"Ada orang bertanya kepada Ja'far Asshadiq (katanya) ada segolongan orang beranggapan, orang yang mengucapkan talak (cerai) tiga sekaligus tanpa pengetahuan, maka talak itu dikembalikan kepada sunnah menjadi satu talak dan mereka rneriwayatkan dari anda ". Imam Ja'far Asshadiq menjawab: "Semoga Allah melindungi kami (dari hal itu), Kami tidak pernah berkata demikian. Barang siapa mengucapkan talak tiga (sekaligus), maka berlakulah apa yang diucapkannya".
Penulis (Habib Alwi bin Thahir) berkata:
"Imam Annaqib Muhammad bin Ali Uraidhi pernah juga ditanya tentang hal semacam itu dan juga memberi jawaban sama dengan jawaban datuknya. Drngan soal-soal semacam ini dan soal-soal lain orang dapat mengambil kesimpulan bahwa beliau tidah tergolong pengikut Madzhab Syi'ah Imamiyah (yang berpendirian bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu talak) seperti mereka yang mendasarkan pendapatnya pada perkiraan dan dugaan semata.
Hal itu diriwayatkan oleh Muhammad bin Manshur Al-Kufi Al-Muradi dengan sanadnya kepada Imam Ja'far Asshadiq melalui riwayat Husain bin Zaid bin Ali dari Imam Ja'far. Juga melalui riwayat Abu Dhamrah, Hatim, Abu Hamzah, Ibrahim bin Yahya dan Assariy bin Abdillah Assulami serta Muhammad bin Ali bin Ja'far, berkata: "Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya Abu Ja'far, bahwa seseorang bertanya kepadanya, katanya dia telah menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus. Beliau menjawab: "Engkau telah melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan itu. (yakni talak itu berlaku)".
Orang yang dimaksud dengan Muhammad bin Ali adalah Muhammad Al-Azraq, kakek Imam Ahmad Al-Muhajir, dan Muhammad bin Ja'far adalah paman Muhammad bin Ali ini, terkenal dengan julukan Addibaj. Beliau inilah yang pernah dibai'at sebagai khalifah pada masa berkecamuknya perang saudara antara Amin dan Ma'mun (putra-putra Harun Al Rasyid). Keponakannya Muhammad bin Ali Uraidhi yang terkenal dengan julukan Al-Azraq adalah di antara orang-orang yang telah membai'atnya, demikian pula saudaranya Ali Al-Uraidhi. Muhammad bin Manshur berkata: "Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami dari Hafzh bin Ghiats katanya: "saya mendengar Ja'far bin Muhammad berkata: "barangsiapa mengucapkan talak tiga, maka akan berlaku baginya talak tiga. Itulah pendirian kita Ahlul Bait. Barangsiapa mengucapkan talak tiga akan jatuh tiga".
Muhammad b. Manshur berkata: "Saya bertanya kepada Ahmad bin Isa bin Zaid, tentang seseorang yang mengucapkan talak tiga terhadap istrinya. Ahmad bin Isa menjawab: "Berlakulah talak itu dan bercerailah dia dari istrinya. Kita tidak berpendirian seperti golongan Rafidhah ".
Semua riwayat tersebut bersumber dari kita "badai'il Anwar Fi Ikhtilafi U'lama'i Ahlil Bait" karya Muhammad bin Manshur Al-Muradi.
Mengapa soal Aqidah ini diuraikan secara panjang lebar?
Mungkin ada orang yang merasa heran membaca apa yang telah kami tulis disini tentang Aqidah para Sadah Al-Alawiyin, sebab hal itu merupakan sesuatu yang sudah banyak diketahui orang. Tersurat dalam karya-karya tulis dan biografi mereka baik yang ditulis oleh mereka sendiri maupun oleh orang lain yang bertindak menguraikan ihwaql dan perilaku mereka.
Perlu kami kemukakan di sini, bahwa yang menjadi sebab mengapa kami berbuat demikian (menulis tentang aqidah para Sadah Al-Alawiyin), ialah bahwa pada zaman ini, zaman yang penuh dengan hal-hal aneh dan ganjil - ada tokoh tertentu yang bertindak melakukan pembelaan terhadap golongan Imamiyah dan Madzhabnya serta menyanggah golongan Ahlussunah Wal Jama'ah, demi untuk membela Madzhab mereka, bahkan juga telah menyanggah golongan Syi'ah Zaidiyah, karena perselisihan yang terjadi sejak dahulu di antara kedua golongan Syi'ah tersebut. Menurut golongan Imamiyah - atau sebagian mereka- golongan Zaidiyah ini adalah golongan yang wajib lebih dahulu diperangi sebelum orang-orang kafir, sesuai penafsiran bagi ayat ini:
ياايّهاالذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار وليجد وافيكم غلظة
"Hai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaknya mereka mendapatkan kekerasan dari padamu".
Maka demi memenuhi perintah untuk bertindak keras, mereka telah membunuh anak-anak dan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, persis yang pernah dilakukan oleh golongan Khawarij.
Itulah salah satu sebab yang menimbulkan bencana dan pemberontakan secara beruntun dan terus menerus di negeri Yaman -karena adanya golongan Imamiyah di Harran, di Najran dan di Aden, disamping beberapa tempat yang lain. Oleh karena itu, maka tokoh pembela golongan Imamiyah ini telah secara suka rela melakukan tindakannya itu dalam membela mereka dari golongan Zaidiyah disamping golongan Asy'ariyah, bahkan dia telah melakukan tindakan yang tidak patut dilakukannya, yaitu menjauhkan para pendahulunya (Salaf) dari Aqidah dan Thariqah yang benar, dengan mengatakan mereka sejak semula adalah penganut Madzhab Imamiyah alias "Rafidhah".
Golongan Imamiyah ini adalah golongan yang berpendirian bahwa sebagian besar sahabat Nabi SAW, - kecuali beberapa saja- telah menjadi fasiq bahkan telah menjadi kafir, serta menganggap bahwa sebagian Ahlul Bait telah menjadi fasiq dan kafir. Dengan demikian mereka telah menolak riwayat yang tegas lagi benar dan telah diriwayatkan oleh sebagian besar ahli-ahli sejarah bahwa mereka bukanlah penganut Madzhab Imamiyah, dia menyanggah anggapan yang tidak dapat diterima ini dengan angan-angan yang bertolak belakang dengan kenyataan, serta dengan rekaan yang tidak benar lagi tidak terpuji, dan usaha coba-coba yang dinilai dengan pikiran yang sehat, bukti dan fakta yang kuat, tidaklah digolongkan sebagai kebenaran.
Rupanya orang ini telah tertipu oleh propaganda golongan Imamiyah yang ekstrim tanpa meneliti fakta yang tersembunyi dibalik permukaan dan tanpa pendalaman dengan akal sehat secara semestinya.
Golongan Imamiyah termasuk diantara golongan umat ini yang telah terpecah­-pecah dan tercabik-cabik, sehingga ada yang menyatakan bahwa pecahan-pecahan itu telah mencapai lebih dari tujuh puluh golongan. Ditengah-tengah golongan ini telah timbul berbagai faham yang tidak pernah terdengar kekejian semacam itu pada golongan-golongan lain, seperti menitisnya Roh Allah pada sebagian makhluk (hulul), faham reinkarnasi (tanasukh Al-Arwah), adanya faham Raj'ah (kebangkitan kembali orang yang telah mati sebelum kiamat), menafsirkan arti syari'at yang tegas dengan tafsiran-tafsiran yang membatalkannya. Mereka balik perintah agama dengan meninggalkan perintah itu dan menjalankan larangan-larangan-Nya. Menganggap semua benda yang berbentuk sebagai bernyawa. Mena'wilkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penafsiran yang tidak berdasar, memberikan pangkat ketuhanan pada sebagian Imam-Imam mereka. Tidak berlakunya sebagian kewajiban agama atas mereka. Batalnya hukum-hukum dan amalan. Di tengah mereka telah muncul golongan­ golongan Majusi yang berkedok Islam dan menyembunyikan kekafirannya dan para Dajjal yang menipu atas nama agama. Di tengah mereka telah muncul pula golongan yang berfaham Wahdatul Wujud (Pantheisme). Mereka mengakui reinkarnasi dengan berbagai tingkatannya seperti yang diyakini oleh sebagian faham Majusi[2].
Golongan Imamiyah telah menyatakan faham-faham yang aneh sejak zaman Imam Ja'far Asshadiq, bahkan sejak sebelum itu (Imam Asshadiq selalu menyatakan berlepas diri dari mereka yang mengingkari hubungan mereka dengan beliau). Mereka juga berpendirian mena'wilkan sahnya kedudukan Imam tanpa dibai'at, tanpa pembela, tanpa didukung, tanpa menyatakan diri sebagai pemimpin, tanpa menunjukkan amal yang bisa menjadi contoh tauladan, atau ilmu yang tersebar luas untuk memberi petunjuk dan pelajaran, tanpa menjalankan hukum agama atau melaksanakannya, tanpa memiliki kekuasaan atau kekuatan. Lalu mereka beranggapan bahwa kedudukan Imam ini menyerupai maqam (pangkat) wali Quthb, yang diakui oleh golongan Alawiyin. Seolah orang ini tidak tahu bahwa makam Quthbaniyah adalah salah satu tingkat dan pangkat dalam faham Tasawuf, sedang golongan Alawiyin baru mengikuti faham Tasawuf pada abad ke VII Hijriyah, setelah aliran ini tersebar luas di seluruh dunia Islam.
Kendati demikian, kami tidak berputus asa dan tetap berharap semoga Allah memberi petunjuk kepada orang yang kami sebutkan itu kembali menempuh jalan yang benar serta lebih layak baginya, dengan anugrah dan rahmat dari Allah.
Walau demikian, namun bukanlah merupakan tindakan yang benar dan perilaku yang terpuji apabila seseorang mengikuti suatu faham, atau melakukan tindakan yang salah dalam cara berfikir lalu dia menganggap orang lain yang sebenarnya tidak berfaham demikian - sebagai telah mengikuti faham itu. Tuduhan demikian ini bahkan telah dilancarkan terhadap orang - orang yang telah menghadap Tuhannya (wafat) serta akan memikul beban tanggung jawab amal perbuatan yang pernah dilakukan, sedang sejarah telah mencatat perilaku mereka, menerangkan hakekat aqidah dan keyakinan mereka, sehingga tidak sepantasnyalah menuduh para salaf itu dengan hal-hal yang sesungguhnya Allah telah mensucikan mereka daripadanya, atau menghubungkan faham-faham yang menyimpang ini kepada mereka.
NB: AGAR KITA DAPAT TERHINDAR DARI FAHAM FAHAM YANG SEPERTI DISEBUTKAN DIATAS, MAKA SEBAGAI PENANGKALNYA BACALAH RATIB AL-HADDAD


[1]Ibu Imam Ja'far Asshadiq adalah Ummu Farwah putri Qasim b. Muhammad b. Abu Bakar Asshadiq, sedang Ibu Ummu Arwah adalah Asma' Ja'far Asshadiq adalah cucu Khalifah Abu Bakar melalui kedua orang putranya, Muhammad dan Abdul Rahman.
[2]Untuk menunjukkan betapa besar dan dalam pengaruh tradisi, kebudayaan dan nasionalisme Iran pada Madzhab Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah ini, adalah apa yang ditulis oleh Hamid Enayat dalam bukunya : "Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah. Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20".Penerbit Pustaka Bandung 1408-1988 P.281, sebagai berikut : "Drama tersebut (terbunuhnya Imam Husain) juga bisa memperoleh arti penting lain dalam konteks khusus budaya Iran, bukan karena adanya warna-warna nasionalistik anti Arab, atau anti Turki dalam versi-versi populernya, tetapi juga karena peleburannya dalam budaya rakyat dengan mitos Darah Siavush dari masa pra-Islam, seperti tercatat dalarn karya Firdausi, Shahnameh, Himne-himne keagamaan kaum Alawi, Ahli Haqq menggambarkan bagaimana Roh Luhur Manusia Sempurna menitis dari Habil, melalui Jamsyid, Iraj dan Siavush kepada Husain. Meskipun mengandung ciri-ciri yang sama sekali berbeda, mitos Siavush didasarkan kepada gagasan identik mengenai "tertumpahnya darah manusia tidak berdosa yang menangis abadi meminta balasan". Tetapi, sementara legenda Husain melahirkan aspirasi keadilan yang pada intinya bersifat politis, maka legenda Siavush mengilhamkan keyakinan akan adanya pembalasan dendam universal yang menjamin keadilan bagi jiwa jiwa tertindas."
Yang pertama kali dijuluki (digelari) “ Al-Habsyi ” adalah Waliyyullah Abi Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah bin Hasan Atturabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Marbad.
[http://0.facebook.com/note.php?note_id=10150329765736065&refid=21&ref=pymk]


.

PALING DIMINATI

Back To Top